Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

54 566 877

42 902 061

67 470 133

28 848 127

28 848 127

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 664 816

24 568 072

-38 622 006

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,4

57,3

-57,2

-

Atlīdzība, euro

14 560 529

14 393 209

15 306 323

15 306 323

15 306 323

Vidējais amata vietu skaits gadā1

613

647

634

634

634

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 965

1 841

1 999

1 999

1 999

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

104 670

97 146

100 174

100 174

100 174

Piezīmes.

1 LAD, sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 13 amata vietām.

 

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

Apakšprogrammas mērķis:

ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.

Galvenā aktivitāte:

 valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts atbalsts lauksaimniecībā

Īstenotas atbalsta programmas (skaits)

10

9

10

7

7

Apstiprināti pieteikumi (skaits)

38 734

36 100

36 200

18 500

18 500

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 751 338

23 720 490

38 760 490

ts8 720 490

8 720 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12 030 848

15 040 000

-30 040 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-33,7

63,4

-77,5

-

Atlīdzība1, euro

424 644

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 000 000

30 040 000

15 040 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

15 000 000

30 040 000

15 040 000

Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, t.sk., 9 000 000 euro valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai, 3 000 000 euro lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, 3 000 000 euro mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 30.punkts)

15 000 000

-

-15 000 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, tai skaitā: valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai 19 500 000 euro; lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai 3 000 000 euro, mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam 4 000 000 euro, kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kredītiem, lauksaimniecības dzīvnieku iegādes kredītiem un īstermiņa kredītiem 3 500 000 euro (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 32.punkts), (Valsts atbalsta sadalījums precizēts valsts budžeta likumprojekta 2.lasījumā)

-

30 000 000

30 000 000

Palielināti izdevumi Biedrībai “Latvijas Mazpulki” pamatdarbības nodrošināšanai (Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr.77)

-

40 000

40 000

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

1. valsts un ES atbalsta administrēšana:

  • atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
  • atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
  • fizisko kontroļu veikšana;

2. informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;

3. lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;

4. Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;

5. lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;

6. atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

153 026

152 000

155 000

157 000

157 000

Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)

30 461

19 600

20 100

20 100

20 100

Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles

Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)

7,8

8,0

7,5

7,5

7,5

Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%)

58,0

70,0

80,0

80,0

80,0

Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām

Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%)

85,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%)

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija1; 2

Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)3

-

-

56 800

57 100

57 400

Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes4

Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)4

-

-

10 500

10 500

10 500

Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums5

Muzeju apmeklētāji (skaits)

4 100

7 000

4 000

6 000

6 000

Ekspozīcijas (skaits)

14

10

17

18

18

Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze

Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits)

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

Ziņojumi, t.sk. EK (skaits)

556

492

492

492

492

Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana

Sertificēti objekti (skaits)

184

125

130

130

130

Piezīmes.

1 Darbības rezultāta “Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība” nosaukums mainīts uz “Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija”, izmaiņu pamatojums šeit un turpmāk – darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju saskaņotības ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbības stratēģiju 2021.-2027. gadam nepieciešamība.

2 Rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas reģistrācija (skaits)” ir izslēgts.

Rezultatīvais rādītājs “Valsts tehniskās apskates traktortehnikai (skaits)” ir izslēgts, tā vietā izveidots rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits)”.

4 Izdalīts jauns darbības rezultāts, zem tā rezultatīvais rādītājs “Izsniegtas traktortehnikas vadītāju apliecības (skaits)” ir izslēgts, tā vietā izveidot jauns rezultatīvais rādītājs “Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits)”.

5 Darbības rezultāta “Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” nosaukums mainīts uz “Saglabāts, pētīts un popularizēts Latvijas lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums”.

6 Darbības rezultāts “Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā” ir izslēgts, pēc būtības tas ir ietverts rādītājā “Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits).

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 815 539

19 181 571

28 709 643

20 127 637

20 127 637

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

366 032

9 528 072

-8 582 006

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,9

49,7

-29,9

-

Atlīdzība, euro

14 135 885

14 393 209

15 306 323

15 306 323

15 306 323

Vidējais amata vietu skaits gadā1

613

647

634

634

634

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 907

1 841

1 999

1 999

1 999

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

104 670

97 146

100 174

100 174

100 174

Piezīmes.

1 LAD, sākot ar 2022. gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 13 amata vietām.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

184 198

9 712 270

9 528 072

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

9 495 120

9 495 120

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

913 114

913 114

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

8 582 006

8 582 006

Citas izmaiņas

184 198

217 150

32 952

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

13 840

13 840

Lauksaimniecības datu centra izdevumu izmaiņas: samazināti plānotie izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem 182 200 euro apmērā, palielināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem 173 536 euro saistībā ar veiktajiem grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī

182 200

173 536

-8 664

Samazināti Lauku atbalsta dienesta izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma 498 euro un samazināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem, 1 500 euro apmērā saistībā ar nekustamā īpašuma optimizāciju, telpu samazināšanu un nodošanu apsaimniekošanai ZM

1 998

-

-1 998

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

29 774

29 774

Palielināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdalēm, lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu (no 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 13 914 euro, no 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība” 15 141 euro, no 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” 719 euro)

-

29 774

29 774