Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5 902 036

6 000 863

6 138 498

6 092 655

6 592 655

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

98 827

137 635

-45 843

500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

2,3

-0,7

8,2

Atlīdzība, euro

272 450

310 731

310 731

310 731

310 731

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

3 393

2 123

2 123

2 123

2 123

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

68 870

183 378

183 378

183 378

183 378

Piezīmes.

Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam”)

 

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
 2. pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).

Galvenās aktivitātes:

 1. projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
 2. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
 3. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība

Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā

159

120

120

110

100

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās, skaits gadā

25

24

24

22

25

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

207 681

214 513

205 997

205 997

205 997

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 832

-8 516

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

-4,0

-

-

Atlīdzība, euro

159 967

155 921

155 921

155 921

155 921

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

2 193

2 123

2 123

2 123

2 123

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

28 408

28 568

28 568

28 568

28 568

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 516

-

-8 516

t. sk.:

Citas izmaiņas

8 516

-

-8 516

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

16

-

-16

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, ņemot vērā atbalsta funkciju optimizācijas un reorganizācijas rezultātā izveidojušos līdzekļu ekonomiju administratīvajos izdevumos

8 500

-

-8 500

 

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 1. atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
  • videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
  • bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
  • vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
 2. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

 • finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

740

700

700

700

1 000

Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus

44

40

40

40

50

Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos

Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits

2 700

2 000

2 000

2 000

2 200

Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai

20

20

20

20

15

Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai

Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām

-

15

15

15

15

Ūdeņu aizsardzība – publisko ūdeņu pārvaldības pasākumu īstenošana

Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurām izstrādāti plānošanas dokumenti pārvaldības nodrošināšanai

-

20

15

-

-

Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurās īstenotas pārvaldības praktiskās aktivitātes (t.sk., bet ne tikai tīrīšana, sakopšana, infrastruktūras izveide, plūdu risku mazināšana)

-

25

22

-

-

Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE - Foundation for Environmental Education) programmās

Peldvietu skaits, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs

-

23

23

23

23

Ekoskolu programmā iesaistīto un darbojošos izglītības iestāžu skaits

-

220

220

220

220

Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā

Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē

370

380

380

380

380

Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits

60

68

68

68

68

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 413 078

3 232 145

3 390 645

3 490 645

3 940 645

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-180 933

158 500

100 000

450 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,3

4,9

2,9

12,9

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

158 500

158 500

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

158 500

158 500

Pasākums “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

 

150 000

150 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums” vides aizsardzības projektu īstenošanai

-

8 500

8 500

 

21.13.00 Nozares vides projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 • vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.

Galvenās aktivitātes:

 • apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.

Apakšprogrammas izpildītāji: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā

Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā

9/9

8

8

8

8

Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem

5/5

5

5

5

5

Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei

9/9

7

7

7

7

Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā

5/5

5

 

5

 

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

722 906

811 759

961 759

961 759

1 011 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88 853

150 000

-

50 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,3

18,5

-

5,2

Atlīdzība, euro

112 483

154 810

154 810

154 810

154 810

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

40 4621

154 810

154 810

154 810

154 810

Piezīmes.

1Projektos, kuros ir arī paredzēta atlīdzība, ir iespējams to izmaksāt kā piemaksu par papildus darbu darbiniekiem, kuri ir iestādes štata darbinieki vai atlīdzību uz līgumattiecību pamata nodarbināto (uz projekta laiku pieņemtiem darbiniekiem), kas nav amatu sarakstā – ārštata darbinieki.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

150 000

150 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

150 000

150 000

Pasākums “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

150 000

150 000

 

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

 • iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās

Starptautisko organi­zāciju skaits, kurās veiktas iemaksas

9

9

9

9

9

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 558 371

1 742 446

1 580 097

1 434 254

1 434 254

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

184 075

-162 349

-145 843

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,8

-9,3

-9,2

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 742 446

1580 097

-162 349

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 742 446

1580 097

-162 349

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT)

897 293

734 550

-162 743

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)

266 073

266 467

394

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)

211 483

211 483

-

Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)

31 703

31 703

-

Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)

179 377

179 377

-

Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts

10 313

10 313

-

Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)

108 219

108 219

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

32 985

32 985

-

ES vides institūciju asociācija (IMPEL)

5 000

5 000

-