Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 667 295

5 984 931

6 000 863

5 838 498

5 692 655

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

317 636

15 932

-162 365

-145 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

0,3

-2,7

-2,5

Atlīdzība, euro

183 310

310 824

310 731

310 731

310 731

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)18euro

2 092

2 123

2 123

2 123

2 123

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

57 789

183 424

183 378

183 378

183 378

18 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam”)

 

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
 2. pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).

Galvenās aktivitātes:

 1. projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
 2. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
 3. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība

Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā

143

120

120

120

110

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās, skaits gadā

26

24

24

24

22

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

213 585

214 729

214 513

214 497

214 497

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 144

-216

-16

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

-0,1

-

-

Atlīdzība, euro

157 981

155 968

 155 921

155 921

155 921

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

 5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

2 092

2 123

2 123

2 123

2 123

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

32 460

28 568

28 568

28 568

 28 568

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

216

-

-216

t. sk.:

Citas izmaiņas

216

-

-216

Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

169

-

-169

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

47

-

-47

 

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 1. atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
  • videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
  • bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
  • vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
 2. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

 • finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam19

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

744

700

700

700

700

Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus

42

40

40

40

40

Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos

Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits

2 084

2 000

2 000

2 000

2 000

Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai

18

20

20

20

20

Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai

Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām

-

-

15

15

15

Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai

8

7

-

-

-

Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits

105

100

-

-

-

Ūdeņu aizsardzība – publisko ūdeņu pārvaldības pasākumu īstenošana

Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurām izstrādāti plānošanas dokumenti pārvaldības nodrošināšanai

-

-

20

15

-

Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurās īstenotas pārvaldības praktiskās aktivitātes (t.sk., bet ne tikai tīrīšana, sakopšana, infrastruktūras izveide, plūdu risku mazināšana)

-

-

25

22

-

Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās

Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru nau­das iemaksas 3 globā­lās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekoserti­fikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri”

3

3

-

-

-

Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE - Foundation for Environmental Education) programmās

Peldvietu skaits, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs

-

-

23

23

23

Ekoskolu programmā iesaistīto un darbojošos izglītības iestāžu skaits

-

-

220

220

220

Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā

Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē

380

380

380

380

380

Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits

67

68

68

68

68

19 Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji attiecībā uz aktivitāti “Lielā talka” pārcelti uz apakšprogrammu 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai”, kā arī apakšprogrammas ietvaros veiktas citu darbības rezultātu un to rezultatīvie rādītāju izmaiņas

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

  3 333 167

  3 293 328

  3 232 145

  3 232 145

    3 232 145

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-39 839

-61 183

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-1,2

-1,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

61 183

-

-61 183

t. sk.:

Citas izmaiņas

61 183

-

-61 183

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 24.09.00 “Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai”, lai nodrošinātu finansējuma aktivitātei “Lielā Talka” plānošanu atsevišķā budžeta apakšprogrammā (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1§ 22.punkts)

61 183

-

-61 183

 

21.13.00 Nozares vides projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 • vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.

Galvenās aktivitātes:

 • apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā

Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā

9/9

9/9

8

8

8

Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem

6/6

5/5

5

5

5

Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei

8/8

8/8

7

7

7

Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā

5/5

 

5/5

 

5

 

5

 

5

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

729 870

811 805

811 759

811 759

811 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

81 935

-46

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

11,2

-

-

-

Atlīdzība, euro

       25 329

154 856

154 810

154 810

154 810

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

       25 329

154 856

154 810

154 810

154 810

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

46

-

-46

t. sk.:

Citas izmaiņas

46

-

-46

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

46

-

-46

 

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

 • iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās

Starptautisko organi­zāciju skaits, kurās veiktas iemaksas

9

9

9

9

9

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 390 673

1 665 069

1 742 446

1 580 097

1 434 254

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

274 396

77 377

-162 349

-145 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

19,7

4,6

-9,3

-9,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 665 069

1 742 446

77 377

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 665 069

1 742 446

77 377

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)

215 896

266 073

50 177

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT)

876 682

897 293

20 611

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)

202 321

211 483

9 162

Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)

35 197

31 703

-3 494

Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)

178 916

179 377

461

Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts

9 853

10 313

460

Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)

108 219

108 219

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

32 985

32 985

-

ES vides institūciju asociācija (IMPEL)

5 000

5 000

-