Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 291 428

5 732 795

5 984 931

5 892 949

5 775 028

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

441 367

252 136

-91 982

-117 921

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

8,3

4,4

-1,5

-2,0

Atlīdzība, euro

242 146

305 866

310 824

310 731

310 731

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 875

2 055

2 123

2 123

2 123

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

84 619

182 588

183 424

183 378

183 378

Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam”) .

 

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
 2. pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (Ministru kabineta 2014.gada 25.augusta rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).

Galvenās aktivitātes:

 1. īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumus;
 2. projektu konkursu izsludināšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
 3. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
 4. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība

Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā

178

120

120

120

120

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās skaits gadā

-

24

24

24

24

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

246 565

213 997

214 729

214 682

214 682

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-32 568

732

-47

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,2

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

181 732

151 736

155 968

155 921

155 921

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 875

2 055

2 123

2 123

2 123

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

24 205

28 458

28 568

28 568

28 568

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

732

732

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

732

732

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

732

732

 

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 1. atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
  • videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
  • bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
  • vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
 2. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

 • finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.) (LVAFA)

-

700

700

700

700

Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus

-

40

40

40

40

Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos

Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits

-

2 000

2 000

2 000

2 000

Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai

-

20

20

20

20

Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai

Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai

-

7

7

7

7

Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits

-

100

100

100

100

Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi

Lielajā talkā iesaistī­tās pašvaldības, skaits gadā

118

118

118

-

-

Lielajā talkā iesaistī­tās skolas, skaits gadā

818

900

900

-

-

Lielajā talkā iesaistī­tās sabiedriskās organi­zācijas un iestādes, skaits gadā

500

500

500

-

-

Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās

Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru nau­das iemaksas 3 globā­lās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekoserti­fikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri”

3

3

3

3

3

Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā

Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē

363

420

380

380

380

Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits

69

68

68

68

68

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 147 266

3 314 328

3 293 328

3 293 328

3 293 328

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

167 062

-21 000,0

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

5,3

-0,6

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

21 000

-

-21 000

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

21 000

-

-21 000

Finansējuma samazinājums Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšanai starptautiskās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016.atbalstītajiem priekšlikumiem

9 000

-

-9 000

Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

6 000

-

-6 000

Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes “Vides aizsardzības klubam -30” organizēšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

6 000

-

-6 000

 

21.13.00 Nozares vides projekti

Apakšprogrammas mērķis:

 • vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.

Galvenās aktivitātes:

 • apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā

Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā

-

9/9

9/9

9/9

9/9

Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem

-

5/5

5/5

5/5

5/5

Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei

-

8/8

8/8

8/8

8/8

Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā

-

5/5

 

5/5

 

5/5

 

5/5

 

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

786 215

811 079

811 805

811 759

811 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

24 864

726

-46

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

3,2

0,1

-

-

Atlīdzība, euro

60 414

154 130

154 856

154 810

154 810

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

60 414

154 130

154 856

154 810

154 810

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

726

726

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

726

726

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

726

726

 

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

 • iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās

Starptautisko organi­zāciju skaits, kurās veiktas iemaksas

10

9

9

9

9

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 111 382

1 393 391

1 665 069

1 573 180

1 455 259

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

282 009

271 678

-91 889

-117 921

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

25,4

19,5

-5,5

-7,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 393 391

1 665 069

271 678

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 393 391

1 665 069

271 678

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)

624 532

876 682

252 150

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)

185 029

202 321

17 292

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)

214 034

215 896

1 862

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) (izdevumi 2018.-2020.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)

32 611

32 985

374

Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)

178 916

178 916

0

Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)

108 219

108 219

0

Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)

35 197

35 197

0

Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts

9 853

9 853

0

ES vides institūciju asociācija (IMPEL)

5 000

5 000

0