Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 135 297

6 033 600

6 971 615

7 044 704

6 977 165

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

 898 303

938 015

73 089

-67 539

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

 17,5

 15,5

1,0

-1,0

Atlīdzība, euro

174 599

154 810

154 810

154 810

154 810

Vidējais amata vietu skaits gadā

 5

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1

  2 599

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 678

154 810

154 810

154 810

154 840

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).

 

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  1. atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
  • videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
  • bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
  • vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
  1. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenā aktivitāte:

finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbildīgs dzīvesveids – videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

653

700

1 000

1 000

1 000

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus (skaits tūkst.)

26

40

50

50

50

Vides izglītība – bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos

Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīti bērni un jaunieši (skaits)

830

2 000

2 200

2 200

2 200

Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai (skaits)

21

20

15

15

 

15

Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai

Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām (skaits)

16

15

15

15

15

Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental Education) programmās

Peldvietas, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs (skaits)

14

23

23

23

20

Ekoskolu programmā iesaistītās un darbojošās izglītības iestādes (skaits)

188

220

220

220

220

Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā

Sugas, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē (skaits)

398

380

380

380

380

Īstenotās apdraudēto sugu vairošanās programmas (skaits)

70

68

68

68

68

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 628 272

3 490 645

4 090 645

4 090 645

4 090 645

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

862 373

600 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

32,8

17,2

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

600 000

600 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

150 000

150 000

Palielināti izdevumi  PP “LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides projektiem” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

150 000

150 000

Citas izmaiņas

-

450 000

450 000

Palielināti izdevumi  pasākumam “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

450 000

450 000

21.13.00 Nozares vides projekti

Apakšprogrammas mērķis:

vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs, zinātniskais institūts “Nacionālais botāniskais dārzs”, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” .

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā

Īstenotas aktivitātes veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā (skaits)

9

8

8

8

8

Īstenotas aktivitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem (skaits)

5

5

5

5

5

Īstenotas aktivitātes starptautisko saistību vides jomā izpildei (skaits)

7

7

7

7

7

Īstenotas aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā (skaits)

5

5

5

5

5

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

835 425

961 759

1 311 759

1 401 759

1 401 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

126 334

350 000

90 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

15,1

36,4

6,9

-

Atlīdzība, euro

18 678

154 810

154 810

154 810

154 810

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 678

154 810

154 810

154 810

154 840

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

350 000

350 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

150 000

150 000

Palielināti izdevumi  PP “LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides projektiem” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

150 000

150 000

Citas izmaiņas

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi  pasākumam “Pārejai uz aprites ekonomiku 2020.2027.gadam pasākumu īstenošana. I posms” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.punkts)

150 000

150 000

Palielināti izdevumi  pasākumam “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

 -

50 000

50 000

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenā aktivitāte:

iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM

 

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās

Starptautiskās organi­zācijas, kurās veiktas iemaksas (skaits)

9

9

10

10

10

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

  1 476 133

    1 581 196

  1 569 211

  1 552 300

    1 484 761

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

       105 063

-11 985

-16 911

-67 539

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

               7,1

-0,8

-1,1

-4,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 581 196

1 569 211

-11 985

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 581 196

1 569 211

-11 985

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT)

786 380

761 608

-24 772

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)

255 786

251 672

-4 114

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)

211 483

213 187

1 704

Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO)

31 703

31 703

-

Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM)

187 346

192 987

5 641

Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts

10 313

10 313

-

Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)

58 878

62 926

4 048

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

34 307

34 815

508

ES vides institūciju asociācija (IMPEL)

5 000

5 000

-

Eiropas plastmasas pakta darbības nodrošināšanai

-

5 000

5 000