Apakšprogrammas mērķis:

īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošināt šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
  2. kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
  3. veicināt sociālo dialogu;
  4. veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
  5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
  8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
  10.  nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada  plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu

Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:

10 490

10 000

10 000

10 000

10 000

apsekojumi uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks (skaits)

2 107

2 000

2 000

2 000

2 000

atkārtoto apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks  (%)

16,0

10,0

10,0

10,0

10,0

tematiskās pārbaude (skaits)/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs (skaits)

4/606

4/600

4/600

4/600

4/600

uzņēmumu preventīvie apsekojumi, t.sk. uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs (skaits)

3 205

3 000

3 000

3 000

3 000

ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas (skaits)

1/231

1/200

1/200

1/200

1/200

Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi (%)

5,6

5,0

5,0

5,0

5,0

Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglītoto personu skaits

729

650

650

650

650

Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio), (skaits)

1 659

1 350

1 350

1 350

1 350

Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība

Apsekojumu īpatsvars uzņēmumos,  kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks un kuros atklātas nereģistrēti nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu nav paziņots VID (%)

34,0

25,0

25,0

26,0

27,0

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

84,0

77,0

78,0

79,0

80,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 326 611

3 240 821

3 658 551

3 789 568

3 810 119

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-85 790

417 730

131 017

20 551

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,6

12,9

3,6

0,5

Atlīdzība, euro

2 805 578

2 786 230

3 203 904

3 330 541

3 330 541

Vidējais amata vietu skaits gadā

160,6

179,8

176,51

176,51

176,51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 447,5

1 287,8

1 509,8

1 569,6

1 569,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 929

7 663

6 180

6 180

6 180

Piezīmes.
1 2021.- 2023. gadā ik gadu veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, samazinot 3,3 amata vietas (finansējumu novirzot VDI nodarbināto atalgojuma palielināšanai), tai skaitā 1,3 amata vietas - nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020. gadam ieviešanu, un 2 amata vietas - atbilstoši MK 03.03.2020. sēdes prot. Nr.9 35.§ 3.7 apakšpunktam, pārdalot VARAM.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 033

429 763

417 730

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

806

862

56

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI

806

862

56

Citas izmaiņas

11 227

428 901

417 674

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.6.2.apakšpunkts)

-

428 901

428 901

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

11 227

-

-11 227