Apakšprogrammas mērķis:

īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošināt šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
  2. kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
  3. veicināt sociālo dialogu;
  4. veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
  5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
  8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
  10.  nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu

Uzņēmumu apsekojumi (skaits), t.sk.:

9 579

10 000

10 000

10 000

10 000

apsekojumi uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks (skaits)

1 876

2 000

2 000

2 000

2 000

atkārtoto apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks (%)

12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

tematiskās pārbaudes (skaits)/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs (skaits)1

4/646

4/600

-

-

-

uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs (skaits)2

-

-

600

600

600

uzņēmumu preventīvie apsekojumi, t.sk. uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs; atkārtotie apsekojumi uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi; apsekojumi rūpniecisko risku uzņēmumos (skaits) 3

3 053

3 000

3 000

3 000

3 000

ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas (skaits)4

1/4 749

1/200

-

-

-

ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem (skaits)2

-

-

1

1

1

Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi (%)

4,7

5,0

5,0

5,0

5,0

Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglītotas personas (skaits)

4 538

650

850

850

850

Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio) (skaits)

2 059

1 350

1 350

1 350

1 350

Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība

Apsekojumu īpatsvars uzņēmumos,  kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks un kuros atklātas nereģistrēti nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu nav paziņots VID (%)

30,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)

86,0

78,0

80,0

80,0

80,0

Piezīmes.

1 Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs (skaits)”.

2 Rādītājs uzsākts mērīt ar 2022. gadu.

3 Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

4 Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas (skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 259 683

3 658 551

3 789 924

3 810 475

3 807 312

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

398 868

131 373

20 551

-3 163

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,2

3,6

0,5

-0,1

Atlīdzība, euro

2 786 230

3 203 904

3 330 541

3 330 541

3 330 541

Vidējais amata vietu skaits gadā

152,7

176,5

176,5

176,5

176,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 519,1

1 509,8

1 569,6

1 569,6

1 569,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 576

6 180

6 180

6 180

6 180

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

862

132 235

131 373

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

862

839

-23

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI

862

839

-23

Citas izmaiņas

-

131 396

131 396

Izdevumu palielinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai  (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.6.2.apakšpunkts)

-

126 637

126 637

Izdevumu palielinājums, lai Valsts darba inspekcija (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) atbilstoši MK 19.09.2018. rīkojumā Nr.448 noteiktajam nodrošinātu aprīkojuma iegādi (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49. 46.§ 12.10.1. apakšpunkts)

-

4 380

4 380

Izdevumu palielinājums, lai Valsts darba inspekcija nodrošinātu valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma apmaksu (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.4.apakšpunkts)

-

379

379