Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem, kā arī pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumus;
  2. projektu konkursu izsludināšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
  3. līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
  4. atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem;
  5. nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība

Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā

223

200

120

120

120

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās skaits gadā

-

-

24

24

24

Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu

Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas1

107

100

-

-

-

Rādītājs pārcelts uz apakšprogrammu 23.01.00, ņemot vērā to, ka saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gada

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

247 731

247 819

213 997

213 997

213 997

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88

-33 822

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,0

-13,6

-

-

Atlīdzība, euro

175 975

182 986

151 736

151 736

151 736

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 737

2 178

2 055

2 055

2 055

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

30 061

-

28 458

28 458

28 458

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 000

178

-33 822

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Citas izmaiņas

34 000

-

-34 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

34 000

-

-34 000

Finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas), sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem

34 000

-

-34 000