Apakšprogrammas mērķis:

  • ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  • valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts atbalsts lauksaimniecībai

Īstenoto atbalsta programmu skaits

8

9

6

6

6

Apstiprināto pieteikumu skaits

26 722

21 000

22 000

22 000

22 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 648 105

8 610 962

8 723 490

8 720 490

8 720 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37 143

112 528

-3 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,4

1,3

-0,0

-

Atlīdzība, euro

199 900

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 589

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

112 528

112 528

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 000

3 000

2.lasījuma priekšlikums Nr.219 un Nr.190, Biedrībai Siera klubs grāmatas “Jāņa siers” atkārtotai izdošanai. Izdevumi tiks veikti atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” atbalsta pasākuma 4.3. “Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē” ietvaros.

-

3 000

3 000

Citas izmaiņas

-

109 528

109 528

Atjaunoti izdevumi, kas 2016. gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

109 528

109 528