Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. valsts un ES atbalsta administrēšana:
  • atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
  • atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
  • fizisko kontroļu veikšana;
 2. informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
 3. lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
 4. Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
 5. lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
 6. atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums apakšprogrammā paredzēts arī Agroresursu un ekonomikas institūtam un VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām

Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita

100

100

100

100

100

Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā

75

68

69

71

71

Nodrošināt informāciju no piena reģistra pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem un ražotājiem, piena paraugu skaits

-

-

200 000

200 000

200 000

Veikto pārbaužu skaits BSA1 saimniecībās, % no kopējā dzīvnieku skaita

-

-

5

5

5

Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā

-

-

80

70

80

Izmaksāts un administrēts valsts un ES atbalsts2

Viena izmaksāta ES atbalsta maksājuma euro administrēšanas izmaksas euro

0,03

0,03

-

-

-

Viena izmaksātā valsts atbalsta maksājuma euro

administrēšanas izmaksas euro

0,08

0,08

-

-

-

Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana

ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)

243 976

225 300

225 000

223 000

220 000

Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits

26 996

22 500

23 000

23 000

23 000

Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles

Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm

9,0

8,9

9

9

9

Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām

75

65

50

50

50

Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība

Traktortehnikas reģistrācija (skaits)

13 835

14 500

15 000

15 500

15 500

Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai

56 819

56 000

57 000

57 000

57 500

Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Muzeju apmeklētāju skaits

6 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Ekspozīciju skaits

30

40

40

40

40

Veikti uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm Latvijā

Traktortehnikai veikto dūmgāžu analīžu testu skaits

210

150

-

-

-

Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (regulācija u.c.) skaits

125

110

-

-

-

Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā3

Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāžu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits

-

-

160

160

180

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits

-

-

50

80

100

Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze

Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

Ziņojumu skaits Eiropas Komisijai

400

400

400

400

400

Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana

Sertificēto objektu skaits

-

255

330

150

150

1 brīvprātīgi saistītais rādītājs

2 turpmāk Darbības rezultatīvais rādītājs “Izmaksāts un administrēts valsts un ES atbalsts” tiks izmantots kā kvalitātes rādītājs

precizēts darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums, jo iepriekšējos gados veiktajos pasākumos “Traktortehnikai veikto dūmgāžu analīžu testu skaits ” un “ Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu skaits” faktiski tika iekļautas vienādas darbības: lai slogotu traktortehnikas motorus, kā rezultātā veic izplūdes gāzu mērīšanas pasākumus, un regulācijas, bija nepieciešams veikt arī dūmgāžu analīžu testus. Tāpēc no 2017.gada apvienojot abus rādītājus tika izveidots rezultatīvais rādītājs “Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāžu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits.” Lai nodrošinātu Eiropas direktīvās noteiktās prasības no 2017.gada paredzam uzsākt jaunu darbības virzienu: augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes, tāpēc izveidots jauns rezultatīvais rādītājs

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 192 204

17 176 844

18 084 918

17 888 242

17 927 346

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15 360

908 074

-196 676

39 104

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,1

5,3

-1,1

0,2

Atlīdzība, euro

12 590 177

12 858 998

12 989 750

12 989 750

12 989 750

Vidējais amata vietu skaits gadā

657

682

682

682

682

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 620

1 543

1 574

1 574

1 574

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 501

227 142

110 239

110 239

110 239

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

24 220

932 294

908 074

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

218 794

218 794

ES politikas instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai

-

200 000

200 000

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā, LDC 8 010 euro, LAD 7 832 euro, VTUA 2 670 euro

-

18 512

 

18 512

 

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri (VTUA)

-

282

282

Citas izmaiņas

24 220

713 500

689 280

Palielināti izdevumi VTUA 250 000 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, saistībā ar darba apjoma palielināšanos muzejos, lai nodrošinātu to akreditācijai noteikto uzdevumu izpildi, stingrās uzskaites materiālu iegādei traktortehnikas reģistrācijas jomā, kā arī, lai nodrošinātu traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas un tajā esošo saskarņu pilnveidošanu, nodrošinot informācijas un datu nodošanas procesa uzlabojumus, tos nododot citām valsts iestādēm, kā arī to funkciju un uzdevumu veikšanai.

-

250 000

250 000

2.lasījuma priekšlikums Nr.220 un Nr.191. Palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem 2017.gadam apakšprogrammā 21.02.00. "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" 200 000 euro apmērā, lai nodrošinātu esošās integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanu, ieviešot attiecīgas kartogrāfiskās informācijas iekļaušanu Lauku atbalsta dienesta Ģeogrāfiskajā kartogrāfijas informācijas sistēmā, panākot esošo kontroles mehānismu efektīvāku pielietošanu, atbilstoši MK 27.09.2016. sēdes protokola Nr.48 91.§ 5.punktam ir samazināta ZM dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgie izdevumi 2017.,2018. un 2019.gadam par 1 035 000 euro apakšprogrammā 25.03.00 "Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zivju resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu".

-

200 000

200 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam, tai skaitā LAD 100 000 euro apmērā, LDC 11 213 euro apmērā, ZM (Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts) 4 673 euro apmērā, ZM (Sertifikācijas un testēšanas centrs) 1 368 euro apmērā.

-

117 254

117 254

Palielināti izdevumi LDC  79 713 euro apmērā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017.gada 1.janvāri, atlīdzībai darbiniekiem, kuri veic mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un kuri veic kontroles saimniecībās un piemaksām darbiniekiem, kuri atbildīgi par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzību, kā arī autotransporta izdevumu apmaksai, kuri saistīti ar kontroles funkciju veikšanu saimniecībās pamatojoties uz 10.03.2015.MK noteikumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.

-

79 713

79 713

Samazināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājumu, tai skaitā LDC 14 220 euro, LAD 10 000 euro apmērā precēm un pakalpojumiem par LAD lietošanā esošo ēku plānoto nomas maksas samazināšanos saistībā ar 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu.

24 220

-

-24 220

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

66 533

66 533

ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale no apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole” 23 077 euro, 24.01.00 “Meža resursu valsts uzraudzība” 25 455 euro, 27.00.00 “Augu veselība un augu aprites uzraudzība” 7 544 euro, 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 9 402 euro.

-

65 478

65 478

ZM tās padotībā esošo iestāžu un SIA “Lattelekom” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildei pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole”

-

1 055

1 055