Apakšprogrammas mērķis:

 1. atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
  • videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
  • bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
  • vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
 2. atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

 • finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

-

700

700

700

Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus

-

-

40

40

40

Bērni un jaunieši iepazīstināti ar vides aktuālajām problēmām, veicinot viņu izpratni par dabas norisēm

Iesaistītie bērni un jaunieši vides izglītību, apziņu un sabiedrības līdzdalību veicinošos pasākumos (mācību nometnes, talkas, izstādes, akcijas utml.)

2 680

2 000

-

-

-

Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos

Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits

-

-

2 000

2 000

2 000

Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai

-

-

20

20

20

Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai

Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides politikas ieviešanai

-

-

7

7

7

Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto dalībnieku skaits

-

-

100

100

100

Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi

Lielajā talkā iesaistī­tās pašvaldības, skaits gadā

118

118

118

118

118

Lielajā talkā iesaistī­tās skolas, skaits gadā

900

900

900

900

900

Lielajā talkā iesaistī­tās sabiedriskās organi­zācijas un iestādes, skaits gadā

500

500

500

500

500

Nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskās organizācijas FEE International programmās

Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru nau­das iemaksas 3 globā­lās Vides izglītības fonda programmās: “Zilā karoga ekoserti­fikācija”, “Ekoskolu sertifikācija”, “Jaunie vides reportieri”

3

3

3

3

3

Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā

Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē

399

420

420

420

420

Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits

67

68

68

68

68

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 716 043

3 149 226

3 314 328

3 293 328

3 293 328

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

433 183

165 102

-21 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,9

5,2

-0,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 500

179 602

165 102

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

 

21 000

21 000

Finansējuma palielinājums Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšana starptautiskās organizācijās     saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016.atbalstītajiem priekšlikumiem

 

9 000

9 000

Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

 

6 000

6 000

Finansējuma palielinājums Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes “Vides aizsardzības klubam -30” organizēšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

 

6 000

6 000

Vienreizēji pasākumi

14 500

158 602

144 102

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums vides aizsardzības projektos).

 -

158 602

158 602

Finansējuma samazinājums Rīgas ZOO dalībai starptautiskajās organizācijās saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015.atbalstītiem priekšlikumiem

8 000

 -

-8 000

Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Vārds” - žurnāla “Vides Vēstis” papildus tirāžas drukai (saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem)

6 000

 -

-6 000

Finansējuma samazinājums Vides aizsardzības fonda projektu Biedrībai “Vides Aizsardzības klubs” informatīvā tālruņa “Zaļais telefons” pakalpojuma īstenošanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem

500

-500