Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijas

Starptautisko organi­zāciju skaits, kurās veiktas iemaksas

21

91

9

9

9

 12016.gadā plānotais samazinājums saistīts ar starptautisko organi­zāciju skaita precizējumu (organi­zācijas, kurās veiktas  iemaksas). 2012.-2015.gadā kļūdaini tika uzrādīts iemaksu skaits organi­zāciju skaita vietā

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

936 868

1 111 382

1 393 391

1 393 391

1 393 391

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

174 514

282 009

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,6

25,4

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 111 382

1 393 391

282 009

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 826

1 826

Latvijas dalības maksājuma segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā (jaunā politikas iniciatīva - Iemaksu veikšanai OECD (dalības maksas segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā))

-

1 826

1 826

Ilgtermiņa saistības

1 111 382

1 391 565

280 183

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

200 899

214 034

13 135

Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts

9 853

9 853

-

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA)

185 029

185 029

-

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

502 204

624 532

122 328

Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts;  FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

89 458

178 916

89 458

Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts;  FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

82 473

108 219

25 746

Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) (izdevumi 2017.-2019.gadam palielināti atbilstoši starptautisko organizāciju atsūtītiem rēķiniem. MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 2. punkts; FM 22.02.2016. vēstules Nr.2-9-03.1/1003  1.punkts)

14 866

35 197

20 331

ES vides institūciju asociācija (IMPEL)

5 000

5 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), tajā skaitā iemaksu samazinājums Informācijas datoru komunikācijas politikas (ICCP) komitejā un Ķimikāliju komitejā, palielinājums Latvijas dalības maksājuma segšanai OECD Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības (LEED) programmā (pārdale no Ekonomikas ministrijas  atbilstoši MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 4.§ 12. punktam)

21 600

30 785

9 185