Kultūras ministrijas darbības jomas:

 • Nozares vadība un kultūras politikas plānošana
 • Kultūras telpas attīstība
 • Kultūras saglabāšana un uzturēšana
 • Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana
 • Kultūrizglītība

Ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. turpināt stiprināt kultūras nozarē nodarbināto atalgojuma konkurētspēju, piesaistot nozarei kvalificētus profesionāļus un tuvinot atalgojumu vidējam atalgojumam sabiedriskajā sektorā;
 2. atbalstīt nacionālo identitāti stiprinošu kultūras produktu un pakalpojumu pieejamību – nodrošinot sagatavošanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150.gadei (tostarp vienreizējs finansējuma piešķīrums kolektīvu vadītājiem, kas gatavo kolektīvus dalībai 150. Dziesmu un deju svētkos), stimulēt grāmatniecības un mediju nozares stabilizāciju, veicot vērtīgo grāmatu iepirkumu bibliotēkām, īstenojot lasīšanas veicināšanas programmas, kā arī uzņemot jaunas nacionālā kino filmas;
 3. turpināt kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanu, lai nodrošinātu regulāru pieeju (vismaz vienu kultūras norisi katrā mācību semestrī) kultūras norisēm mācību procesa ietvaros vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem, kas apgūst klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas pamata un vidējās izglītības posmā, tā mazinot sociālās atstumtības riskus, aktivizējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai un nostiprinot sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā;
 4. stiprināt Latvijas kultūras starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju, uzsākot sagatavošanos Latvijas programmai Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā, kā arī veidojot jaunu Latvijas kultūru reprezentējošu ekspozīciju;
 5. nodrošināt vēsturisko vietu, sakrālo celtņu un valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu (tai skaitā, rūpējoties par Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu uzturēšanu un sakrālā mantojuma saglabāšanu, tostarp Doma baznīcas saglabāšanu);
 6. sadarbībā ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” turpināt pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus virknē nacionālas nozīmes kultūras institūciju infrastruktūras objektos – PIKC Nacionālā mākslu vidusskola, PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas un Latvijas Mākslas akadēmijas prototipēšanas darbnīca, PIKC Liepājas Mūzikas un mākslas vidusskola, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, Latvijas Leļļu teātris, Rundāles pils muzejs, Latvijas Nacionālā opera un balets, Rīgas cirks, Valmieras drāmas teātris, Dailes teātris, tai skaitā, lai veicinātu Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu;
 7. pilnveidot valsts atbalstu medijiem, tostarp, nodrošināt Mediju atbalsta fonda programmas darbības paplašināšanu un ieviešot abonēto drukāto mediju piegādes atbalsta mehānismu, veicināt sabiedrības medijpratību, īpaši jauniešu, senioru un pedagogu auditorijās, kā arī izstrādāt mediju politikas plānošanas dokumentus 2022. – 2027. gadam;
 8. turpināt darbu pie nacionālās akustiskās koncertzāles projekta un laikmetīgās mākslas muzeja projekta attīstīšanas;
 9. sekmēt Latvijas kultūrtelpas un lokālās vides savdabības saglabāšanu, uzsākot Latviešu vēsturisko zemju likuma ieviešanu (t.sk. nodrošinot Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes darbu) un atbalstot suitu, lībiešu un latgaliešu vēsturisko kultūrtelpu unikalitātes saglabāšanu;
 10. izstrādāt kultūras apakšnozaru stratēģijas 2021. – 2027. gadam;
 11. nodrošināt programmas „NVO fonds” līdzekļu pieejamību pilsoniskās sabiedrības attīstībai, it īpaši atbalstot iekļaujošas līdzdalības, savstarpējas sadarbības un interešu aizstāvības iniciatīvas;
 12. nodrošināt Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gada titula pretendenta atlasi;
 13. atzīmēt Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgadi;
 14. uzsākt REACT-EU un Atveseļošanās fonda kultūras un mediju jomas atbalsta pasākumu īstenošanu;
 15. izstrādāt 2021. – 2027. daudzgadu budžeta programmu (ERAF, ESF, PMIF) ieviešanas nosacījumus un nodrošināt ES programmu “Radošā Eiropa” (2021-2027) un “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (2021 – 2027) koordinēšanu Latvijā un valsts līdzfinansējuma piesaisti atbalstītajiem projektiem.

Kultūras ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam (eiro)

 

Kultūras ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 357,7

2 394,6

2 395,9

2 381,3

2 380,1

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

915

941

938

938

939

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

87

90

90

89

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas1

2 317,3

2 373,8

2 376,8

2 376,8

2 376,8

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

915

941

938

938

939

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

87

90

90

89

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas1

40,4

20,8

19,1

4,5

3,3

Piezīmes.

1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Kultūras nozares darba samaksas pieaugums

8 000 000

8 000 000

8 000 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Palielināts atalgojums nozarē

Vidējais atalgojuma pieaugums amata vietām, lai sasniegtu vidējo atalgojumu sabiedriskajā sektorā strādājošiem (euro)

110

110

110

19.03.00 Filmu nozare

16 314

16 314

16 314

19.07.00 Mākslas un literatūra

3 314 671

3 314 671

3 314 671

20.00.00 Kultūrizglītība

599 796

599 796

599 796

21.00.00 Kultūras mantojums

3 768 880

3 768 880

3 768 880

22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

7 831

7 831

7 831

22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

40 600

40 600

40 600

25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

95 929

95 929

95 929

97.00.00 Nozares vadība un politikas plānošana

155 979

155 979

155 979

2.

Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradīcijai 150 gadu

4 012 289

786 450

663 458

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150. gades svētku sagatavošanu

Tautas mākslas kolektīvi (ansambļi, kopas, studijas, pulciņi u.c.), kuriem piešķirta Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI (skaits)

1 638

-

-

Nodrošināta materiālā un nemateriālā mantojuma kolekcijas izpēte un mūsdienīgas ekspozīcijas satura radīšana

Izveidoti un realizēti satura plāni ekspozīcijas objektiem (skaits)

6

6

6

Nodrošināta Dziesmusvētku tradīcijas reprezentācija sabiedrībai

Ekspozīcijas apmeklējumi (skaits)

0

80 000

18 000

21.00.00 Kultūras mantojums

3.

Sakrālā mantojuma un pieminekļu glābšanas programma, Doma baznīcas atjaunošana

2 500 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināta sakrālā mantojuma un kultūras pieminekļu ēku un to infrastruktūras sakārtošana un/vai atjaunošana

Objekti, kuros tiek īstenoti infrastruktūras sakārtošanas darbi (skaits)

32

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

4.

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sekretariāta darbības nodrošināšana

97 096

97 096

97 096

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināta Latviešu vēsturisko zemju padomes darbība

Padomes sēdes (skaits)

4

4

4

21.00.00 Kultūras mantojums

5.

Latvijas dalības sagatavošana viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū

300 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Latvijas literatūras un citu izdevumu tulkošana un izdošana ārvalstīs

Granti darbu izdošanai (skaits)

20

-

-

Nodrošināta Grāmatai 500 programma

Aktivitāšu veidi (skaits)

7

-

-

Autoru dalība pasākumos ārvalstīs (Vācija, Austrija, Šveice)

Autoru līdzdalība pasākumos ārvalstīs (skaits)

10

-

-

Latvijas un ārvalstu izdevēju dalība tīklošanās pasākumā Frankfurtes grāmatu tirgū

Izdevēji pasākumā (skaits)

30

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

6.

Mediju atbalsta fonda darbības nodrošināšana

2 600 000

2 600 000

2 600 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Sniedzot  atbalstu mediju vides daudzveidības un žurnālistikas plurālisma veicināšanai, tiks stiprināta Latvijas un Latvijas diasporas mediju uzņēmumu kapacitāte un veicināta to konkurētspēja

Atbalstīti  projekti (skaits)

52

52

52

27.00.00 Mediju politikas īstenošana

7.

Valsts nozīmes vēsturisko un piemiņas vietu saglabāšana (Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu uzturēšana un saglabāšana)

500 129

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināta kultūras pieminekļu saglabāšana

Saglabāti kultūras pieminekļi (skaits)

2

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

8.

Nacionālā kino stiprināšana

2 050 000

1 050 000

1 050 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināta Latvijas filmu pieejamība sabiedrībai

Latvijas filmu skatītāji kinoteātros un filmas.lv (skaits)

200 000

300 000

300 000

Filmu veidošana

Atbalstītas filmas (skaits)

4

2

2

Nacionālā kino paviljona projektēšana

Izpētes un projektēšanas darbi (pētījums un/vai projekts)(skaits)

1

-

1

19.03.00 Filmu nozare                                                                                     

9.

Latvijas valsts simtgadē uzsākto iniciatīvu ilgtspēja - Latvijas skolas soma

2 500 000

3 500 000

3 500 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Īstenot programmu “Latvijas skolas soma”

Aptverti izglītojamie (skaits)

200 000

200 000

200 000

21.00.00 Kultūras mantojums

10.

I.Ziedoņa muzeja darbības nodrošināšana

140 000

140 000

140 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Mantojuma saglabāšana: muzeja krājuma papildināšana un uzskaite

Pārskata periodā jauniegūtas un inventarizētas krājuma vienības (skaits)

100

100

100

Mantojuma saglabāšana: muzeja krājuma digitalizēšana

Pārskata periodā digitalizētas un Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā  pieejamas krājuma vienības (skaits)

150

150

150

Mantojuma pētniecība: muzeja krājuma pētniecība un aprakstīšana

Sagatavotas muzeja krājuma priekšmetu zinātniskās kartītes (skaits)

50

50

50

Mantojuma pētniecība: zinātnisko publikāciju sagatavošana

Pārskata periodā sagatavotās un publicētās zinātniskās publikācijas (tiek iekļauti: zinātniskie raksti, referāti, ziņojumi, monogrāfijas, izstāžu katalogi, krājuma katalogi; netiek iekļauti: prospekti, ceļveži un informatīvās lapas) (skaits)

1

1

1

Mantojuma popularizēšana muzejam raksturīgajos komunikācijas veidos

Pārskata periodā sagatavotās un atklātās izstādes un/vai ekspozīcijas (skaits)

2

2

2

Mantojuma popularizēšana: izglītojošais darbs

Pārskata periodā sagatavotās un īstenot uzsāktās izglītojošās programmas (skaits)

2

2

2

21.00.00 Kultūras mantojums

11.

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošana

700 000

700 000

700 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu uzdevumu izpilde

550 000

550 000

550 000

Nodrošināts atbalsts Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma un identitātes saglabāšanai un attīstībai

Īstenots vismaz 10 pasākumu kopums (skaits)

1

1

1

Uzlabojusies iedzīvotāju izpratne par Latvijas vēstures dažādiem posmiem un sarežģītām valsts attīstības situācijām

Sagatavots pētījums (skaits)

1

1

1

Uzlabojusies iedzīvotāju izpratne par Latvijas vēstures dažādiem posmiem un sarežģītām valsts attīstības situācijām

Publikācijas par Latvijas vēstures notikumiem (skaits)

12

12

12

Reģionu NVO atbalsta programma

Atbalstītas reģionu NVO (skaits)

5

5

5

Nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma programma

Atbalstīti projekti (skaits)

5

5

5

Pieaugusi mazākumtautību pārstāvju piederības sajūta un iesaistīšanās  dažādās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs

Atbalstītas mazākumtautību NVO (skaits)

16

16

16

Pētījumos balstītas saliedētas sabiedrības politikas attīstība

Sagatavots pētījums/sabiedriskās domas aptauja (skaits)

1

1

1

Sekmēta regulāras un drošticamas informācijas pieejamība un analīze par Latvijas informācijas telpu

Sagatavots pētījums/mediju monitorings (skaits)

1

1

1

Veicināta vienojošas sociālās atmiņas izpratnes veidošanās sabiedrībā

Īstenoti pasākumi (skaits)

12

12

12

26.01.00 Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana

ES programmas “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” Latvijas projektu dalībnieku līdzfinansējuma nodrošināšana

150 000

150 000

150 000

Atbalstītie ES programmas “Radošā Eiropa” un “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” projektu pieteikumi

Atbalstīti projektu pieteikumi (skaits)

20

20

20

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

12.

Augstākās izglītības kapacitātes stiprināšana

700 855

700 855

700 855

MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināts optimālais studiju izmaksu koeficients

Augstskolu studiju vietas finansējuma pieaugums (%)

5,4

5,4

5,4

Īstenoti starptautiski mākslas augstskolu attīstības projekti

Īstenoti projekti (skaits)

1

1

0

20.00.00 Kultūrizglītība

13.

Grāmatu iepirkums, grāmatu starta un lasīšanas veicināšanas programma

400 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Publisko un skolu bibliotēku krājumi papildināti ar orģinālliteratūras izdevumiem

Oriģinālliteratūras izdevumu daļa kopējā izdevumu skaitā (%)

67

-

-

Publisko un skolu bibliotēku krājumi papildināti ar  augstvērtīgiem tulkojumiem

Tulkojumu izdevumu daļa kopējā izdevumu skaitā (%)

33

-

-

Veicināta izdevējdarbība

Iesaistītas izdevniecības (skaits)

33

-

-

Nodrošināta pieejamo darbu daudzveidība

Iegādāti izdevumu nosaukumi (skaits)

200

-

-

Nodrošināta plaša grāmatu pieejamība

Iegādāti izdevumu eksemplāri (skaits)

40 000

-

-

Aptverts plašs publisko un skolu bibliotēku loks

Iekļautas publiskās un skolu bibliotēkas (skaits)

1 000

-

-

Lasīšanas veicināšanā iesaistīti bērni, jaunieši un vecāki

Programmās iesaistīti bērni, jaunieši un vecāki (skaits)

40 000

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

14.

Kultūras programmas īstenošana - starptautiskā atpazīstamība - mākslas reprezentējošo izstāžu nodrošināšana

100 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Veidot Latvijas kultūru reprezentējošas ekspozīcijas valsts muzejos

Atbalstītas ekspozīcijas (skaits)

2

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

15.

Tehnoloģijas. IT procesu pilnveide nozarē (LNA, Microsoft licences)

165 000

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Uzlabota digitālā kapacitāte

Ikgadēja kultūras resora datorparka atjaunošana (%)

3

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

16.

Kultūras nozares infrastruktūras izdevumi, t.sk. apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma

556 392

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Kultūras nozares infrastruktūras izdevumi

323 059

-

-

Nodrošināta kultūras objektu uzturēšana

Veikta iestāžu pastāvīgo darbības telpu un pagaidu telpu nomas maksa (skaits)

2

-

-

19.07.00 Mākslas un literatūra

231 963

 

 

20.00.00 Kultūrizglītība

91 096

 

 

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas uzturēšana (ATIS)

233 333

-

-

Nodrošināta ģeotelpisko datu sagatavošana un ģeodēziska precizēšana valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem un to aizsardzības zonām

Objekti, kas nodots ATIS rīcībā (skaits)

1 000

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

17.

VKKF finansējuma palielināšana

-

-

2 000 000

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Palielināta atbalstīto projektu finansējuma intensitāte

Atbalstīto projektu finansējuma intensitāte (piešķirtais finansējuma no pieprasītā) salīdzinājumā ar 2021. gadu (%)

-

-

10

Palielināts atbalstīto projektu skaits

Atbalstīto projektu palielinājums, salīdzinot ar 2021. gadu (skaits)

-

-

300

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

18.

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

73 300

-

-

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināt valstiski nozīmīga pasākuma īstenošanu

Pasākumi (skaits)

2

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

19.

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana

168 843

168 843

168 843

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Palielināts stipendiju apmērs koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām

Vienas stipendijas apmērs (euro)

140

140

140

20.00.00 Kultūrizglītība

20.

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana

1 124 554

3 373 662

3 373 662

MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināta pedagogu darba samaksa 2022. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu, sākot ar 2022. gada 1. septembri līdz 900 euro

Pedagogu zemākās darba algas likmes pieaugums (%)

8,4

8,4

8,4

20.00.00 Kultūrizglītība

21.

Latvijas teātra darbinieku savienības darbības nodrošināšana

50 000

-

-

Priekšlikums Nr.138 2.lasījumam

 

   Veicināta kultūras nozares interešu aizstāvība

 

Biedri, kam nodrošināta dalība radošajā organizācijā, nepalielinot biedru naudu (skaits)

500

-

-

 

19.07.00 Mākslas un literatūra  

22.

Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšana un saglabāšana

97 000

-

-

Priekšlikums Nr.139 2.lasījumam

 

   Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

 

Saglabātie kultūras pieminekļi (skaits)

2

-

-

 

21.00.00 Kultūras mantojums

23.

Sakrālā mantojuma sakārtošanas projekts - Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un infrastruktūras atjaunošana Preiļu Romas katoļu baznīcas teritorijā

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.140 2.lasījumam

Nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Atjaunotie kultūras pieminekļi un sakoptās to iekļaujošās teritorijas (skaits)

1

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

24.

VDK dokumentu digitalizācijas projekta turpināšanai

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.141 2.lasījumam

Nodrošināta dokumentu sagatavošana publiskošanai: skaidrojošo komentāru sagatavošana un tulkojumi angļu valodā

Speciālisti, kam nodrošināta atlīdzība (skaits)

2

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

25.

Amatas represēto pieminekļa izveide

20 000

-

-

 Priekšlikums Nr.143 2.lasījumam

Nodrošināts atbalsts vēsturiskā mantojuma saglabāšanai

Atbalstītās piemiņas vietas (skaits)

1

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

26.

Vilhelma Purvīša muzeja izveidei

100 000

-

-

Priekšlikums Nr.145 2.lasījumam

Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana

Izveidotie muzeji (skaits)

1

-

-

21.00.00 Kultūras mantojums

27.

Vīru kopai “Vilki” lekciju un priekšnesumu cikla par Latvijas vēsturi skolās nodrošināšanai

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.146 2.lasījumam

Stiprināta izpratne par Latvijas vēstures jautājumiem skolēnu auditorijā

Sagatavotās un īstenotās koncertlekciju cikla norises (skaits)

20

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

28.

Latgales kongresa norises nodrošināšana

10 000

-

-

Priekšlikums Nr.147 2.lasījumam

Nodrošināta Latvijas valstiskuma vēstures gadadienas atcere

Īstenotie pasākumi (skaits)

1

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

29.

Biedrībai “Peripatos” pētniecības projekta realizācijai ekonomisko teoriju izpētei vēsturiskā, filozofiskā, ētiskā, praktiskā u.c. griezumā

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.148 2.lasījumam

Sekmēta pētniecība humanitārajā jomā

Pētniecības projekta ietvaros īstenotās aktivitātes – raksti, tulkojumi, diskusijas (skaits)

70

-

-

22.02.00 Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas

Kopā

27 040 458

21 116 906

22 993 914

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Kultūras ministrija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna apakšprogramma 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība”;
 2. svītrota apakšprogramma 22.12.00 “Latvijas Valsts simtgades programma”.