Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10744684

11423 504

11439 485

10629 270

10629 270

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

678820

15981

-810 215

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,3

0,1

-7,1

-

 

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.

Galvenās aktivitātes:

 • vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.

Apakšprogrammas izpildītāji: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas

57

51

51

54

58

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

644 767

644 767

660 748

660 748

660 748

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

15 981

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

2,5

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

15 981

15 981

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

15 981

15981

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam (MK 13.09.2019. sēdes prot. Nr.41, 1.§,2.p. un MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42, 34.§,2.p.)

-

15 981

15 981

 

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

 • augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas

604

579

579

579

579

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

9451 938

9818 610

9818 610

9818 610

9818 610

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

366 672

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,9

-

-

-

 

22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.

Galvenās aktivitātes:

 • specifiskās informācijas apkopošana un analīze.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana

Aprēķināto bruto segumu grupu skaits

14

14

14

14

14

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606

Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām

Apsekoto lauku saimniecību skaits

4166

4 600

-

-

-

Apsekojumu skaits lauku saimniecībās1

×

×

4 000

4 000

4 000

Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Piezīmes.

1Izmaiņas sasniedzamajā rezultatīvajā un rādītāja vērtībās nepieciešamas, jo saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, lauku saimniecību skaits Latvijā turpina samazināties, ko pierāda pēdējie trīs lauku saimniecību struktūras apsekojumi (2010. gadā 83 368, 2013. gadā 81 796, 2016. gadā 69 933 saimniecības). Vienlaikus turpina palielināties lauksaimniecībā izmantotās zemes platības (no 1 796.3 tūkst. ha 2010. gadā uz 1 930.8 tūkst. ha 2016. gadā). Pieaugot apsekojamo saimniecību zemes platībai, palielinās arī lopu skaits saimniecībās, kā arī paplašinās saimniecību darbības nozaru skaits, attiecīgi pieaug arī laiks, kas nepieciešams kvalitatīvam saimniecības apsekojumam un datu ieguvei un apstrādei. Ņemot vērā, ka finansējums budžeta apakšprogrammai nav mainīts kopš 2011. gada, bet šajā laika periodā ievērojami augušas atalgojuma, transporta, telpu uzturēšanas un citas izmaksas, kas saistītas ar uzdevumu izpildi, finansējums dotācijai netiek mainīts, neskatoties uz rādītāja vērtības samazinājumu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

149 912

149 912

149 912

149 912

149 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

 

22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

 • realizēt valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Jelgavas pils, kurā izvietota LLU administrācija un mācību auditorijas, fasādes atjaunošanu un restaurācijas darbus.

Galvenās aktivitātes:

 1. Ēkas restaurācijas darbi, lai nodrošinātu sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli:
  • Austrumu fasādes atjaunošana;
  • Ziemeļu fasādes atjaunošana;
  • Rietumu fasādes atjaunošana.
 2. Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;
 3. Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 1 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana

Atjaunoto fasāžu apjoms (m2)

2836,0

2860,26

-

-

-

Piezīmes.

12020. gadā paredzēta apmaksa par 2019. gadā atjaunotajiem fasādes darbiem. Apmaksa tiks veikta pēc darbu izpildes, kad būs parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

498 067

810 215

810 215

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

312 148

-

-810 215

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

62,7

-

-100,0

-