Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

12 685 741

10 744 685

11 423 504

11 423 504

10 613 289

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 941 056

678 819

-

-810 215

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,3

6,3

-

-7,1

 

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.

Galvenās aktivitātes:

 • vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam12

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

78

120

-

-

-

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas

32

45

51

70

70

Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas

Kopējais izglītojamo skaits

272

351

-

-

-

12 Sākot 2019. gadu optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 015 384

644 767

644 767

644 767

644 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 370 617

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-68,0

-

-

-

 

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

 • augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam13

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

789

800

-

-

-

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas

539

606

579

606

606

Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas

Kopējais studentu skaits

4176

4 250

-

-

-

13 Sākot ar 2019. gadu optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

9 882 378

9 451 938

9 818 610

9 818 610

9 818 610

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-430 440

366 672

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,4

3,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

366 672

366 672

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

366 672

366 672

Palielinājums izdevumos prioritārā pasākuma “Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)” ietvaros (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.)

 

366 672

366 672

 

22.05.00 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.

Galvenās aktivitātes:

 • specifiskās informācijas apkopošana un analīze.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.     

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana

Aprēķināto bruto segumu grupu skaits

14

14

14

14

14

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606

Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām

Apsekoto lauku saimniecību skaits

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

289 912

149 912

149 912

149 912

149 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-140 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-48,3

-

-

-

 

22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

 • realizēt valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Jelgavas pils, kurā izvietota LLU administrācija un mācību auditorijas, fasādes atjaunošanu un restaurācijas darbus.

Galvenās aktivitātes:

 1. Ēkas restaurācijas darbi, lai nodrošinātu sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli:
  • Austrumu fasādes atjaunošana;
  • Ziemeļu fasādes atjaunošana;
  • Rietumu fasādes atjaunošana.
 2. Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;
 3. Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.      

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana

Atjaunoto fasāžu apjoms (m2)

2 798,74

2 836

2860,26

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

498 067

498 068

810 215

810 215

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1

312 147

-

-810 215

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,0

62,7

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

498 068

810 215

312 147

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

498 068

810 215

312 147

Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU

498 068

810 215

312 147