Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 725 256

10 427 280

10 744 685

11 423 504

11 423 504

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 702 024

317 405

678 819

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,0

3,0

6,3

-

 

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.

Galvenās aktivitātes:

 • vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

×

100

120

140

160

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas

×

40

45

61

75

Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas

Kopējais izglītojamo skaits

×

331

351

371

400

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

0

644 767

644 767

644 767

644 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

644 767

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-

-

 

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

 • augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits

845

900

800

790

750

Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas

587

606

606

606

606

Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas

Kopējais studentu skaits

4 223

4 300

4 250

4 250

4 250

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 579 841

9 134 534

9 451 938

9 818 610

9 818 610

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 554 693

317 404

366 672

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,5

3,5

3,9

0,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

80 000

397 404

317 404

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

397 404

397 404

Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)

-

366 674

366 674

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

30 730

30 730

Citas izmaiņas

80 000

-

-80 000

Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti 2017. gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) aktu zāles – auditorijas renovācijai

80 000

-

-80 000

 

22.05.00 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.

Galvenās aktivitātes:

 • specifiskās informācijas apkopošana un analīze.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.           

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana

Aprēķināto bruto segumu grupu skaits

14

14

14

14

14

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606

Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām

Apsekoto lauku saimniecību skaits

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

145 415

149 912

149 912

149 912

149 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 497

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

-

-

-

 

22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

 • realizēt valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Jelgavas pils, kurā izvietota LLU administrācija un mācību auditorijas, fasādes atjaunošanu un restaurācijas darbus.

Galvenās aktivitātes:

 1. Ēkas restaurācijas darbi, lai nodrošinātu sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli:
  • Austrumu fasādes atjaunošana;
  • Ziemeļu fasādes atjaunošana;
  • Rietumu fasādes atjaunošana.
 2. Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;
 3. Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.         

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana

Atjaunoto fasāžu apjoms (m2)1

×

3 367

2 836

2 292

 -

1 fasādes atjaunošanas darbus  plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām. Darbu apmaksa notiks saskaņā ar darba pieņemšanas – nodošanas aktiem 2020. gadā

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

×

498 067

498 068

810 215

810 215

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

498 067

1

312 147

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

62,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

498 067

498 068

1

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

498 067

498 068

1

Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU

498 067

498 068

1