Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 724 691

11 743 109

33 970 724

12 987 120

12 987 120

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 418

22 227 615

-20 983 604

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

189,3

-61,8

-

 

22.01.00 Profesionālā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā.

Galvenās aktivitātes:

  1. vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
  2.  vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
  3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās “Autotransports” un “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.

 Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un Malnavas koledžas finansēšanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolāun Malnavas koledžā kopā1

Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits)

-

-

154

157

177

Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā1

Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)

-

-

28

25

28

Piezīmes.

1 Darbības rezultatīvais rādītājs “Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolā” un tā rezultatīvais ŗādītājs ir zaudējis aktualitāti, attiecīgi tie ir svītroti, sākot ar 2022. gadu apakšprogramma papildināta ar diviem jauniem darbības rezultatīvajiem rādītājiem.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada projektsplāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

662 270

682 056

14 183 654

1 925 050

1 925 050

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 786

13 501 598

-12 258 604

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

1 979,5

-86,4

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

13 501 598

13 501 598

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

12 313 147

12 313 147

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

12 294 966

12 294 966

Palielināti izdevumi PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” (Bulduru Dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža) (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

18 181

18 181

Strukturālas izmaiņas

-

1 177 797

1 177 797

Palielināti izdevumi Malnavas koledžas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai (MK 07.07.2021. rīk. Nr.487 “Par Malnavas koledžas reorganizāciju”)

-

1 177 797

1 177 797

Citas izmaiņas

-

10 654

10 654

Palielināti izdevumi 2021.-2023.gada PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” (MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

 10 654

10 654

22.02.00 Augstākā izglītība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību

Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits)

482

505

505

505

500

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 924 056

10 811 141

19 487 158

10 762 158

10 762 158

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

887 085

8 676 017

-8 725 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,9

80,3

-44,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

304 118

8 980 135

8 676 017

 

Prioritāri pasākumi

-

8 980 135

8 980 135

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 18.punkts)

-

8 725 000

8 725 000

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

255 135

255 135

Citas izmaiņas

304 118

-

-304 118

Samazināti izdevumi stipendiju apmēra un skaita palielinājumam pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām padotībā esošajām koledžām un augstskolām, kas tika piešķirti Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punkts)

304 118

-

-304 118

22.03.00 Kultūra

Apakšprogrammas mērķis:

ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) teritorijas un ēku uzturēšana;

2) īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;

3) kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;

4) Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.

Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai

Apmeklētāji (skaits)1

-

100 000

110 000

120 000

120 000

Piezīmes.

1 2022. gada maijā plānots atklāt Likteņdārza Saieta namu (administratīvais un kultūras centrs), līdz ar to no 2022. gada prognozēts apmeklētāju palielinājums par 10 000, no 2023. gada Likteņdārzā būs iespējams organizēt pasākumus visa gada garumā, līdz ar to prognozēts 20 000 apmeklētāju skaita pieaugums katru gadu salīdzinot ar 2021. gada plānu.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

100 000

100 000

150 000

150 000

150 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

50 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

50,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

50 000

50 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi Likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.13.apakšpunkts)

-

50 000

50 000

22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī izglītošanās iespēju.

Galvenās aktivitātes:

specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.    

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana

Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits)

14

14

14

14

14

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

666

666

666

Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām

Lauku saimniecības, par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) (skaits)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Piezīmes.

1 Rādītājs “Apsekojumi lauku saimniecībās” ir svītrots – apsekojumi vairs netiks veikti, jo Centrālā statistikas pārvalde ir atteikusies no šī pakalpojuma, finansējums pārdalīts apakšprogrammas ietvaros paredzot vairāk kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumus.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

149 912

149 912

149 912

149 912

149 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-