Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizēt bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
  2. regulāri analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
  4. uzraudzīt bāriņtiesu darbu un sniegt tām metodisko palīdzību;
  5. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

143

127

127

127

127

pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

27

20

20

20

20

pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)

13/37%

10/50%

10/50%

10/50%

10/50%

pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā (skaits/%), t.sk.:

116/81%

107/84%

107/84%

107/84%

107/84%

pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%)

106/99%

100/93%

100/93%

100/93%

100/93%

Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits)

349

250

250

250

250

Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)

197/24%

200/24%

200/24%

200/24%

200/24%

Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits)

2 574

1 600

1 600

1600

1600

Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits)

2 757

2 500

2 500

2 500

2 500

Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits)

389

150

150

150

150

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

15 006

15 000

10 000

10 000

10000

Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)

13 166/ 38%

13200/ 88%

9 000/ 90%

9 000/ 90%

9 000/ 90%

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)

85/0,53%

230/1,74%

230/2,6%

230/2,6%

230/2,6%

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts

Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)

29/21%

30/23%

30/23%

30/23%

30/23%

Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas plānoto pārbaužu ietvaros (lietu skaits) 1

524

400

400

400

400

Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (konsultāciju skaits)

2 508

2 000

2 000

2 000

2000

Pasākumi bāriņtiesām (semināri, metodiskās dienas, starpinstitūciju tikšanās), (skaits) 1

59

55

35

35

35

Pārbaužu rezultātu analīze un metodisko vadlīniju aktualizācija un izstrāde2

-

3

3

3

3

Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

94,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte

Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)

42

42

42

42

42

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde)

2019.gada plāns

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 033 418

985 524

985 439

985 439

985 439

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-47 894

-85

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

-0,01

-

-

Atlīdzība, euro

709 721

815 324

815 324

815 324

815 324

Vidējais amata vietu skaits gadā

35,7

46

46

46

46

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1638,1

1462,4

1462,4

1462,4

1462,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 944

8 066

8 066

8 066

8 066

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

85

-

-85

t. sk.:

Citas izmaiņas

85

-

-85

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

-85