Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizēt bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
  2. regulāri analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
  4. uzraudzīt bāriņtiesu darbu un sniegt tām metodisko palīdzību;
  5. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai

1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

408

142

127

127

127

1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

121

35

20

20

20

1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)

26/21%

16/46%

10/50%

10/50%

10/50%

1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā (skaits/%), t.sk.:

287/70%

107/75%

107/84%

107/84%

107/84%

1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%)

194/68%

100/93%

100/93%

100/93%

100/93%

2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits)

1 101

350

250

250

250

3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)

521/54%

200/24%

200/24%

200/24%

200/24%

4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits)

2 974

2 800

1 600

1 600

1 600

5. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits)

2 720

2 500

2 500

2 500

2 500

6. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits)

634

400

150

150

150

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

21 447

35 000

15 000

15 000

15 000

Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)

84,0

86,0

85,0

85,0

85,0

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)

15 237/ 71%

16 000/ 46%

13 200/ 88%

13 200/ 88%

13 200/88%

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)

63/0,41%

80/0,5%

230/1,74%

230/1,74%

230/1,74%

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts

Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)

39/28%

23/17%

30/23%

30/23%

30/23%

Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas (lietu skaits)

1 214

500

400

400

400

Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (konsultāciju skaits)

3 620

2 000

2 000

2 000

2 000

Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits)

65

55

55

35

35

Pārbaužu rezultātu analīze un metodisko vadlīniju aktualizācija un izstrāde37

×

×

3

3

3

Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

94,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte

Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits) 38

×

42

42

42

42

37Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu

38Rādītāju uzsāka mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

803 490

1 035 538

985 524

985 439

985 439

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

232 048

-50 014

-85

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28,9

-4,8

-0,01

-

Atlīdzība, euro

632 796

715 324

815 324

815 324

815 324

Vidējais amata vietu skaits gadā

41,4

46

46

46

46

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 270,2

1 255,2

1 462,4

1 462,4

1 462,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 740

22 458

8 066

8 066

8 066

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

50 014

-

-50 014

t. sk.:

Citas izmaiņas

50 014

-

-50 014

Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

1 014

-

-1 014

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai (bērnu tiesību aizsardzības funkciju nodrošināšanai un kvalitātes paaugstināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam

49 000

-

-49 000