Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizēt bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
  2. regulāri analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
  4. uzraudzīt bāriņtiesu darbu un sniegt tām metodisko palīdzību;
  5. nodrošināt audžuģimeņu uzskaiti, sniegt tām psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu, kā arī nodrošināt to obligāto apmācību;
  6. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai

1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

406

353

142

142

150

1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

118

103

35

35

35

1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)

19/16%

16/15%

16/46%

16/46%

16/46%

1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā (skaits/%), t.sk.:

288/71%

240/68%

107/75%

107/75%

107/75%

1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%)

204/71%

190/79%

100/93%

100/93%

100/93%

2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits)

1 220

1 000

350

350

350

3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)

406/42%

450/53%

200/24%

200/24%

200/24%

4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits)

2 928

3 000

2 800

1 600

1 600

5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā (skaits/%)

471/81%

500/86%

500/86%

500/86%

500/86%

6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits)

2 502

2 500

2 500

2 500

2 500

7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits)

600

530

400

400

400

8. Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta pirmās daļas  6., 11., 14., 17. un 19.1 punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā (personu skaits)

606

606

-

-

-

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

30 057

50 000

35 000

30 000

30 000

Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)*

84,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)

16 442/ 55%

15 000/ 30%

16 000/ 46%

17 000/ 57%

15 000/

57%

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)*

152/0,92%

80/0,53%

80/0,5%

80/0,47%

80/0,47%

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts

Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)

70/49%

70/49%

23/17%

23/17%

23/17%

Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas (lietu skaits)

1 838

1 750

500

500

500

Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (konsultāciju skaits)

3 287

3 000

2 000

2 000

2 000

Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits)

78

55

55

55

35

Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)

96,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte

Veikti pētījumi par pakalpojuma uzlabošanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem (skaits)**

-

-

2

-

-

Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)***

-

-

42

42

42

* Līdz 2017.gadam tika norādīts pie darbības rezultāta “Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība”.

** Rādītāju mēra tikai 2018.gadā.

*** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

739 464

803 884

1 035 538

986 538

986 538

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

64 420

231 654

-49 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,7

28,8

-4,7

-

Atlīdzība, euro

578 385

632 796

715 324

715 324

715 324

Vidējais amata vietu skaits gadā

43,5

46

46

46

46

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 101,4

1 139,7

1 255,2

1 255,2

1 255,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 474

3 708

22 458

22 458

22 458

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

49 874

281 528

231 654

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

279 000

279 000

Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam

-

279 000

279 000

Citas izmaiņas

49 874

2 528

-47 346

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam

-

2 528

2 528

Izdevumu samazinājums speciālistu apmācībai bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta pirmajā (prim) daļā noteiktajam saistībā ar plānoto apmācāmo speciālistu skaitu 2018.gadā

49 874

-

-49 874