Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizēt bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
  2. regulāri analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
  4. uzraudzīt bāriņtiesu darbu un sniegt tām metodisko palīdzību;
  5. uzskaitīt audžuģimenes, sniegt tām psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu, kā arī nodrošināt to obligāto apmācību;
  6. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai

1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

363

342

353

353

353

1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.:

112

103

103

103

103

1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)

9/8%

16/15%

16/15%

16/15%

16/15%

1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā (skaits/%), t.sk.:

251/69%

239/70%

240/68%

240/68%

240/68%

1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%)

238/95%

180/96%

190/79%

190/79%

190/79%

2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits)

1 208

1 000

1 000

1 000

1 000

3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)

481/56%

450/53%

450/53%

450/53%

450/53%

4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits)

3 109

3 100

3 000

2 800

1 600

5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā (skaits/%)

496/86%

500/86%

500/86%

500/86%

500/86%

6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits)

2 507

2 500

2 500

3 500

4 500

7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits)

607

530

530

530

530

8. Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta pirmās daļas  6., 11., 14., 17. un 19.1 punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā (personu skaits)*

×

606

606

80

80

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)

57 603

70 000

50 000

45 000

40 000

Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)**

88,0

85,0

86,0

86,0

86,0

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)

17 541/ 30%

12 000/ 17%

15 000/ 30%

16 000/ 36%

17 000/ 43%

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)**

62/0,5%

55/0,46%

80/0,53%

80/0,5%

80/0,47%

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts

Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)

72/50%

70/49%

70/49%

70/49%

70/49%

Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas (lietu skaits)

1 882

1 800

1 750

1 750

1 750

Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (konsultāciju skaits)

2 811

3 000

3 000

3 000

3 000

Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits)

59

50

55

55

55

Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība

Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām (respondentu īpatsvars %)

94,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Rādītāju uzsāk mērīt ar 2016.gadu.

** Līdz 2017.gadam tika norādīts pie darbības rezultāta “Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība”.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

661 642

739 473

803 884

754 010

754 010

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

77 831

64 411

-49 874

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,8

8,7

-6,2

-

Atlīdzība, euro

563 707

578 385

632 796

632 796

632 796

Vidējais amata vietu skaits gadā

42,3

46

46

46

46

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 069,9

1 047,8

1 139,7

1 139,7

1 139,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 604

-

3 708

3 708

3 708

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

64 411

64 411

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

5 518

5 518

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

5 518

5 518

Citas izmaiņas

-

58 893

58 893

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

58 893

58 893

Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu atalgojuma politikas realizāciju, iestādes darbību un materiāltehnisko bāzi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 19.4.apakšpunktam

-

58 893

58 893