Apakšprogrammas mērķis:

īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, sniedzot metodisko atbalstu un nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizēt bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
  2. regulāri analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
  4. uzraudzīt bāriņtiesu darbu un sniegt tām metodisko palīdzību;
  5. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (skaits), t.sk.:

155

127

122

119

117

pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (skaits), t.sk.:

17

20

15

12

10

pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)

7/41%

10/50%

8/54%

6/50%

5/50%

pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā (skaits/%), t.sk.:

138/89%

107/84%

107/88%

107/90%

107/91%

pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%)

130/94%

100/93%

100/93%

100/93%

100/93%

Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (skaits)

191

250

150

130

100

Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)

154/18%

200/24%

190/23%

180/22%

170/20%

Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem  (skaits)

2 057

1 600

1 600

1 600

1 600

Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (skaits)

1 006

2 500

1 500

1 400

1 300

Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits)

132

150

120

120

120

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (skaits)1

8 747

10 000

-

-

-

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani, čats un e-konsultācijas (skaits)2

-

-

9 000

9 000

9 000

 Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)

90,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)

7 897/ 90%

9 000/ 90%

8 000/ 90%

8 000/ 90%

8 000/ 90%

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)

211/2,67%

230/2,6%

207/2,6%

207/2,6%

207/2,6%

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts

Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)

31/23,9%

30/23%

30/23%

30/23%

30/23%

Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas plānoto pārbaužu ietvaros (skaits)

466

400

400

400

400

Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (skaits)

 2 507

2 000

2 000

2 000

2 000

Pasākumi bāriņtiesām (semināri, metodiskās dienas, starpinstitūciju tikšanās), (skaits)

77

35

35

35

35

Pārbaužu rezultātu analīze un metodisko vadlīniju aktualizācija un izstrāde (skaits)

21

3

10

10

10

Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība

Personu īpatsvars, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām (%)

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte

Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)

36

42

42

42

42

Piezīmes.
1 Sākot ar 2021.gadu rādītājam tiek mainīta uzskaites metodika.
2 Rādītāju uzsāk plānot ar 2021. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

934 122

985 439

1 046 659

1 081 305

1 081 305

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51 317

61 220

34 646

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,5

6,2

3,3

-

Atlīdzība, euro

771 570

815 324

876 544

911 190

911 190

Vidējais amata vietu skaits gadā

37,1

46

46

46

46

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 723,8

1 462,4

1 573,4

1 636,2

1 636,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 136

8 066

8 033

8 033

8 033

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 285

64 505

61 220

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 285

64 505

61 220

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

3 285

-

-3 285

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu - samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.6.3.apakšpunkts)

-

64 505

64 505