Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzībai, kā arī bāriņtiesu darbības jomā īstenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, sniedzot metodisko atbalstu un nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizēt bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
  2. analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
  4. īstenot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko palīdzību, kā arī normatīvo aktu ietvaros noteikto funkcionālo pārraudzību;
  5. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VBTAI.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (skaits), t.sk.:

77

122

119

117

115

pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (skaits), t.sk.:

8

15

12

10

8

pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%)1

4/50

8/54

-

-

-

pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem (skaits)2

-

-

6

5

3

pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem, īpatsvars no kopējām pārbaudēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (%)2

-

-

50,0

50,0

38,0

pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā (skaits/%), t.sk.:3

69/90

107/88

-

-

-

pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c) (skaits), t.sk.:2

-

-

107

107

107

pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%)4

63/91

100/93

-

-

-

pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem (skaits)2

-

-

100

100

100

pārbaužu citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem, īpatsvars no kopējām pārbaudēm citās iestādēs (%)2

-

-

93,0

93,0

93,0

Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (skaits)

235

150

130

100

80

Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%)5

100/12

190/23

-

-

-

Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi (skaits)2

-

-

180

170

160

Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits)

1 949

1 600

1 600

1 600

1 600

Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (skaits)

737

1 500

1 400

1 300

1 400

Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās) (skaits)

94

120

120

120

120

Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta pirmās daļas 6., 11., 14., 17. un 19.1 punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā (skaits)2

-

-

90

90

90

Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (skaits)6

6 632

-

-

-

-

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani, čats un e-konsultācijas (skaits)7

-

9 000

9 000

9 000

9 000

Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)

86,2

85,0

85,0

85,0

85,0

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%)8

6 452/97

8 000/90

-

-

-

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās (skaits)2

-

-

8 000

8 000

 8 000

Sniegto konsultāciju īpatsvars apkalpoto zvanu, čata un e-konsultāciju skaitā (%)2

-

-

90,0

90,0

90,0

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)9

233/3,6

207/2,6

-

-

-

Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām (skaits)2

-

-

207

207

207

Gadījumu īpatsvars saņemto zvanu, čatu, e-konsultāciju krīzes situāciju kopskaitā, kad Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām (%)2

-

-

2,6

2,6

2,6

Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts

Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%)10

19/15

30/23

-

-

-

Pārbaudītās bāriņtiesas (skaits)2

-

-

10

10

10

Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)2

-

-

24,0

24,0

24,0

Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas plānoto pārbaužu ietvaros (skaits)

460

400

300

300

300

Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (skaits)

 2 161

2 000

2 000

2 000

2 000

Pasākumi bāriņtiesām (semināri, metodiskās dienas, starpinstitūciju tikšanās) (skaits)

46

35

35

35

35

Pārbaužu rezultātu analīze un metodisko vadlīniju aktualizācija un izstrāde (skaits)

12

10

10

10

10

Nodrošināta funkcionālā pārraudzība pār Bāriņtiesām

Bāriņtiesu lietas, kurās veikta funkcionālā pārraudzība (skaits)2

-

-

100

250

250

Bāriņtiesu lietas, kurās VBTAI uzdevusi pieņemt jaunu lēmumu un novērst bezdarbību (skaits)2

-

-

10

25

25

Efektīva un klientorientēta VBTAI darbība

Personu īpatsvars, kas apmierinātas ar VBTAI saņemtajām konsultācijām (%)

87,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte

Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (skaits)

25

42

42

42

42

Piezīmes.

1 Rādītājs tiek aizstāts ar diviem atsevišķiem rādītājiem “pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem (skaits)” un “pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem, īpatsvars no kopējām pārbaudēm bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (%)”.

2 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu.

3 Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c) (skaits)”.

4 Rādītājs tiek aizstāts ar diviem atsevišķiem rādītājiem “pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem (skaits)” un “pārbaužu citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem, īpatsvars no kopējām pārbaudēm citās iestādēs (%)”.

5 Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi (skaits)”.

6 Sākot ar 2021. gadu rādītājam tiek mainīta uzskaites metodika.

7 Rādītāju uzsāk plānot ar 2021. gadu.

8 Rādītājs tiek aizstāts ar diviem atsevišķiem rādītājiem “Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās (skaits)” un “Sniegto konsultāciju īpatsvars apkalpoto zvanu, čata un e-konsultāciju skaitā (%)”.

9 Rādītājs tiek aizstāts ar diviem atsevišķiem rādītājiem “Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām (skaits)” un “To gadījumu īpatsvars saņemto zvanu, čatu, e-konsultāciju krīzes situāciju kopskaitā, kad Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām (%)”.

10 Rādītājs tiek aizstāts ar diviem atsevišķiem rādītājiem“Pārbaudītās bāriņtiesas (skaits)” un “Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

973 465

1 046 659

1 216 218

1 309 362

1 298 965

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

73 194

169 559

93 144

-10 397

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

16,2

7,7

-0,8

Atlīdzība, euro

815 324

876 544

1 019 190

1 104 346

1 104 346

Vidējais amata vietu skaits gadā

37,3

46

511

551

551

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 817,3

1 573,4

1 659,3

1 667,6

1 667,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 911

8 033

3 708

3 708

3 708

Piezīmes.

1 2022. gadā un turpmāk ik gadu palielinātas 5 amata vietas (nodaļas vadītājs, 4 galvenie inspektori), 2023. gadā un turpmāk ik gadu vēl 4 amata vietas, kopā 9 amata vietas (nodaļas vadītājs, 8 galvenie inspektori), amata vietas pārdalot no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (nepārdalot finansējumu).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

169 559

169 559

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

133 019

133 019

Prioritārā pasākuma “Funkcionālās pārraudzības īstenošana pār bāriņtiesām atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta (1)1 daļai un 49.2 pantam” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (nodrošināta VBTAI pārraudzība pār Bāriņtiesām)

-

133 019

133 019

Citas izmaiņas

-

36 540

36 540

Izdevumu palielinājums, lai VBTAI nodrošinātu valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma apmaksu (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.4.apakšpunkts)

-

1 894

1 894

Izdevumu palielinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.6.3.apakšpunkts)

-

34 646

34 646