Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu nu baltais valstu mobilitātes programmā „Kultūra”, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM, dalība EUROPEANA digitālajā bibliotēkā, dalība UNESCO Starptautiskajā kultūras daudzveidības fondā); Starpvalstu līgumu programmu izpilde; profesionālo radošo organizāciju līdzdalība starptautiskajās organizācijās (konkursa kārtībā);
  2. kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana; Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē; starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta „Baltijas muzeoloģijas skola” īstenošana; kultūras kanona vērtību digitalizācija, ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā;
  3. nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā; gada balva dizainā, gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts”; Lielā mūzikas balva, Izcilības balva kultūrā; Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana); naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;
  4. ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde

Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)

7

7

7

7

7

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

12

7

8

8

8

Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises

Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)

46

19

25

25

25

Nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs

Muzeju nakts apmeklētāji (skaits)

221 284

220 000

220 000

220 000

220 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3632 199

1139 647

1239 647

1239 647

1239 647

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2492 552

100 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-68,6

8,8

-

-

Atlīdzība, euro1

50 374

12 500

12 500

12 500

12 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

524

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

36 396

12 500

12 500

12 500

12 500

Piezīmes.

1Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

100 000

100 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

100 000

100 000

Likteņdārza uzturēšana

-

100 000

100 000