Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu nu baltais valstu mobilitātes programmā „Kultūra”, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM); Starpvalstu līgumu programmu izpilde; profesionālo radošo organizāciju līdzdalība starptautiskajās organizācijās (konkursa kārtībā);
  2. kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana; Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē; starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta „Baltijas muzeoloģijas skola” īstenošana; kultūras kanona vērtību digitalizācija, ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā;
  3. nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā; gada balva dizainā, gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts”; Lielā mūzikas balva, Izcilības balva kultūrā; Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana); naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;
  4. ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi;
  5. atbalsts Latvijas valsts simtgades biroja plānotajām aktivitātēm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde

Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)

25

17

7

7

7

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

10

5

7

5

5

Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises

Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)

37

10

19

19

19

Nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs

Muzeju nakts apmeklētāji (skaits)

242 958

220 000

220 000

220 000

220 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 308 322

3 801 647

1 139 647

1 139 647

1 139 647

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 493 325

-2 662 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

64,7

-70,0

-

-

Atlīdzība, euro5

63 285

12 500

12 500

12 500

12 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,8

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

882

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

38 962

12 500

12 500

12 500

12 500

5Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 662 000

-

-2 662 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 662 000

-

-2 662 000

Izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā”, saskaņā ar 2014.gada 23.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.234 „ Par finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijai, lai nodrošinātu Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā”

825 000

-

-825 000

Izdevumi Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – simtgades sagaidīšanas pasākumu īstenošanai, saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

1 800 000

-

-1 800 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

37 000

-

-37 000

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 21.00.00 „Kultūras mantojums” Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta „Kultūras kanons” nodrošināšanai

37 000

-

-37 000