Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu nu baltais valstu mobilitātes programmā „Kultūra”, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM); Starpvalstu līgumu programmu izpilde; profesionālo radošo organizāciju līdzdalība starptautiskajās organizācijās (konkursa kārtībā);
  2. kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana; Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē; starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta „Baltijas muzeoloģijas skola” īstenošana; kultūras kanona vērtību digitalizācija, ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā;
  3. nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā; gada balva dizainā, gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts”; Lielā mūzikas balva, Izcilības balva kultūrā; Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana); naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;
  4. Latvijas dalības nodrošināšana Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā: kultūrvēsturisku izdevumu tapšana angļu valodā; latviešu oriģinālliteratūras darbu tulkošana un izdošana angļu valodā); dalība ikgadējā Londonas grāmatu tirgū (stenda nodrošināšana);
  5. ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi;
  6. atbalsts Latvijas valsts simtgades biroja plānotajām aktivitātēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde

Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)

26

17

17

17

17

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

8

5

5

5

5

Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises

Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)

8

16

10

10

10

Nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs

Muzeju nakts apmeklētāji (skaits)

-

220 000

220 000

220 000

220 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 072 232

2 434 447

3 801 647

1 176 647

1 176 647

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

362 215

1 367 200

-2 625 000

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,5

56,2

-69,0

-

Atlīdzība, euro*

82 706

-

12 500

12 500

12 500

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

485

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

55 590

-

12 500

12 500

12 500

*Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmās 20.00.00 „Kultūrizglītība” un 21.00.00 „Kultūras mantojums”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada projektu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

132 800

1 500 000

1 367 200

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

82 800

-

-82 800

Izdevumi nodibinājumam “Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” piemiņas zīmes deportāciju upuriem izstrādei un uzstādīšanai KF Tomskas apgabalā

6 000

-

-6 000

Izdevumi nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds" Dziesminieku saieta organizēšanai

8 000

-

-8 000

Izdevumi biedrībai “SIETS” pasākuma “Dziesminieku vārti Kurzemē” organizēšanai

5 000

-

-5 000

Izdevumi Valkas novada domei literāri muzikālam iestudējumam “Piecas dienas novembrī”, atzīmējot 100. gadadienu kopš LPNP dibināšanas Valkā

21 800

-

-21 800

Izdevumi grupas “Iļģi” 35 gadu jubilejas pasākumam - 2017.gada pavasarī, Arēnā Rīga

42 000

-

-42 000

Citas izmaiņas

50 000

1 500 000

1 450 000

Izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā”, saskaņā ar 2014.gada 23.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.234 „ Par finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijai, lai nodrošinātu Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā”

-

100 000

100 000

Izdevumi Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – simtgades sagaidīšanas pasākumu īstenošanai, saskaņā ar MK 12.11.2014. sēdes prot. Nr.62 2.§

-

1 400 000

1 400 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

50 000

-

-50 000

Izdevumu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozares vadība un politikas plānošana” darbinieku vidējās atlīdzības palielināšanai

50 000

-

-50 000