Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu nu baltais valstu mobilitātes programmā „Kultūra”, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM); Starpvalstu līgumu programmu izpilde; profesionālo radošo organizāciju līdzdalība starptautiskajās organizācijās (konkursa kārtībā);
  2. kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana; Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē; starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta „Baltijas muzeoloģijas skola” īstenošana; kultūras kanona vērtību digitalizācija, ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā;
  3. nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā; gada balva dizainā, gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts”; Lielā mūzikas balva, Izcilības balva kultūrā; Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana); naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;
  4. Latvijas dalības sagatavošana Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā: kultūrvēsturisku izdevumu tapšana angļu valodā; latviešu oriģinālliteratūras darbu tulkošana un izdošana angļu valodā); dalība ikgadējā Londonas grāmatu tirgū (stenda nodrošināšana);
  5. ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi;
  6. projekta „Latvijas skolas soma” uzsākšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde

Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)

17

17

17

17

17

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

-

-

5

5

5

Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises

Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)

-

-

16

11

11

Nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs

Muzeju nakts apmeklētāji (skaits)

-

-

220 000

220 000

220 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 989 430

2 072 381

2 434 447

3 851 647

1 226 647

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

82 951

362 066

1 417 200

-2 625 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,2

17,5

58,2

-68,2

Atlīdzība, euro

130 444

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

100 736

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

215 734

577 800

362 066

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

82 800

82 800

Palielināti izdevumi nodibinājumam “Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds” piemiņas zīmes deportāciju upuriem izstrādei un uzstādīšanai KF Tomskas apgabalā

-

6 000

6 000

Palielināti izdevumi nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds" Dziesminieku saieta organizēšanai

-

8 000

8 000

Palielināti izdevumi biedrībai “SIETS” pasākuma “Dziesminieku vārti Kurzemē” organizēšanai

-

5 000

5 000

Palielināti izdevumi Valkas novada domei literāri muzikālam iestudējumam “Piecas dienas novembrī”, atzīmējot 100. gadadienu kopš LPNP dibināšanas Valkā

-

21 800

21 800

Palielināti izdevumi grupas “Iļģi” 35 gadu jubilejas pasākumam - 2017.gada pavasarī, Arēnā Rīga

-

42 000

42 000

Vienreizēji pasākumi

18 000

-

-18 000

Samazināti izdevumi Latvijas Mūzikas atbalsta fondam Vislatvijas Dziesminieku Saieta organizēšanai nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds”

8 000

-

-8 000

Samazināti izdevumi biedrībai “Saukas dabas parka fonds” mūsdienīgās tautas mūzikas festivāla organizēšanas nodrošināšanai Saukas dabas parkā

10 000

-

-10 000

Citas izmaiņas

197 734

495 000

297 266

Palielināti izdevumi saskaņā ar 2014.gada 23.maija Ministru kabineta rīkojumu 234 „Par finansējuma piešķiršanu Kultūras ministrijai, lai nodrošinātu Latvijas dalību Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā viesu valsts statusā”

-

325 000

325 000

Palielināti izdevumi Latvijas Republikas simtgades satura veidošanai – simtgades sagaidīšanas pasākumu īstenošanai

-

170 000

170 000

Veikta izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 19.03.00 “Filmu nozare” Nacionālā filmu festivāla nodrošināšanai

80 000

-

-80 000

Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums”, lai nodrošinātu R.Paula 80.gadu jubilejas un J.Rozentāla 150.gades jubilejas pasākumus

117 734

-

-117 734