Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt kultūrpolitiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūrpolitikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērķgrupu iesaisti kultūras procesā.

Galvenās aktivitātes:

  1. starpvalstu sadarbības nodrošināšana: iemaksas starptautiskajās organizācijās (Latvijas dalība Ziemeļvalstu nu baltais valstu mobilitātes programmā „Kultūra”, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā, līdzdalība Starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM, dalība EUROPEANA digitālajā bibliotēkā, dalība UNESCO Starptautiskajā kultūras daudzveidības fondā); Starpvalstu līgumu programmu izpilde;
  2. kultūrpolitikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana: Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana; Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē; starptautiskā muzeju tālākizglītības ilgtermiņa projekta „Baltijas muzeoloģijas skola” īstenošana; kultūras kanona vērtību digitalizācija, ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, t.sk. konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā;
  3. nozaru gada balvu nodrošināšana (Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā; gada balva dizainā, gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts”; Lielā mūzikas balva, Izcilības balva kultūrā; Ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana); naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos;
  4. ievērojamu kultūras darbinieku jubilejas pasākumi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde

Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece (skaits)

8

7

7

7

7

Latvijas kultūras pārstāvniecība starptautiskajos gadatirgos, mesēs, festivālos (skaits)

10

8

8

8

8

Īstenoti kultūrpolitiski nozīmīgi pasākumi un norises

Ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiska līmeņa kultūrpolitikas pasākumi, iniciatīvas un projekti (skaits)

41

25

30

30

30

Nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs

Muzeju nakts apmeklētāji (skaits)

206 804

220 000

200 000

200 000

200 000

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 133 781

1 239 647

1 139 597

1 139 597

1 139 597

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

105 867

-100 050

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,3

-8,1

-

-

Atlīdzība, euro

700

12 500

12 450

12 450

12 450

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

700

12 500

12 450

12 450

12 450

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

100 050

-

-100 050

t. sk.:

Citas izmaiņas

100 050

-

-100 050

Finansējuma samazinājums prioritārajam pasākumam 22_13_P “Likteņdārza uzturēšana” Likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai, finansējumu pārdalot Zemkopības ministrijai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr. 55 43.§ 4. punkts)

100 000

-

-100 000

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

50

-

-50