Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2020.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!”;
  2. atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem;
  3. speciālistu, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, profesionālo zināšanu uzlabošana;
  4. pasākumi vardarbības mazināšanai;
  5. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Labklājības ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam1

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu

Audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm nodrošināti ārpusģimenes aprūpes centru sniegtie pakalpojumi

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus2

-

17

-

-

-

Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)2

-

650

-

-

-

Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits) 2

-

81

-

-

-

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aiz­bildņiem un viesģimenēm (konsultāciju skaits) 2

-

3 200

-

-

-

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)3

40

80

-

-

-

Mācības potenciālajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits) 3

134

70

-

-

-

Mācības potenciālajām specializētajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits) 3

0

150

-

-

-

Mācības potenciālajiem adoptētājiem (mācību dalībnieku (personu) skaits) 3

56

200

-

-

-

Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai sekmētu pašpalīdzības veidošanos un attīstību

Nometnes audžuģimenēs ievietotiem un aizbildnībā esošiem, kā arī adoptētiem bērniem (nometņu skaits/ dalībnieku (personu) skaits)4

-

14/210

19/285

19/285

19/285

Mentora atbalstu saņēmušie ārpusģimenes aprūpē esošie bērni (vecumā no 17-19 gadiem)5

-

-

70

-

-

Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri veicina vardarbības prevenciju un mazināšanos

Izglītojoši pasākumi bērniem un jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību (pasākumu skaits)6

-

-

164

164

164

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi

Gadījumu skaits, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs

13

12

12

12

12

Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē, kā arī popularizētu statusu “Ģimenei draudzīgs” 7

1

1

1

1

1

Projekta “Draudzīga skola” ietvaros īstenoto pasākumu dalībnieki4

-

150

150

150

150

Organizēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference speciālistiem par problēmjautājumiem, kas izriet no vecāku strīdiem par aizgādības un saskarsmes tiesību realizēšanu5

-

-

1

-

-

Organizēts Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas forums bāriņtiesu darbiniekiem profesionālo zināšanu uzlabošanai5

-

-

1

-

-

Pilnveidota Bērnu tiesību aizsardzības sistēma5

-

-

1

-

-

Piezīmes.

1Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām.

2Rādītāju uzsāka mērīt ar 2019.gadu, bet ar 2020.gadu rādītājs tiek plānots apakšprogrammā 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”, kas izveidota ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.

3 Sākot ar 2020.gadu rādītājs tiek plānots apakšprogrammā 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”, kas izveidota ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.

4 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2019.gadu.

5 Rādītājs tiek mērīts tikai 2020.gadā.

6 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2020.gadu.

7 Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 131 521

2 023 113

353 239

283 239

283 239

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

891 592

-1669 874

-70 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78,8

-82,5

-19,8

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1669 874

-

-1 669 874

t. sk.:

Citas izmaiņas

1669 874

-

-1669 874

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1669 874

-

-1669 874

Izdevumu samazinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Potenciālo adoptētāju apmācībai, psiholoģisko konsultāciju un atbalsta grupu nodrošināšanai” īstenošanai saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”

523 404

-

-523 404

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Specializēto audžuģimeņu atbalstam” īstenošanai saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”

1146 470

-

-1146 470