Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2019.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!”;
  2. psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm;
  3. mācību nodrošināšana esošajām un potenciālajām, t.sk. specializētajām, audžuģimenēm;
  4. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības nodrošināšana;
  5. mācību nodrošināšana potenciālajiem adoptētājiem;
  6. pasākumi vardarbības mazināšanai;
  7. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Labklājības ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam39

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

7. 1. Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu

1.1.Audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm nodrošināti ārpusģimenes aprūpes centru sniegtie pakalpojumi

Psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas), (konsultāciju skaits) 40

4 350

4 607

×

×

×

Papildus apmācītās audžuğimenes (personu skaits) saskaņā ar 2006.gada 19.decembra MK noteikumiem Nr.1036 “Audžuğimenes noteikumi” 41

183

150

×

×

×

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus42

×

×

 17

 17

 17

Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru

 skaits) 42

×

×

650

670

690

Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits) 42

×

×

 81

120

140

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aiz­bildņiem un viesģimenēm (konsultāciju skaits) 42

  ×

 ×

  3 200

  3 200

3 200

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)

41

50

80

80

80

Mācības potenciālajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits) 43

95

70

70

70

 70

Mācības potenciālajām specializētajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits) 43

×

100

 150

65

35

Mācības potenciālajiem adoptētājiem (mācību dalībnieku (personu) skaits) 43

184

395

 200

 300

395

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācija44

×

×

×

10

×

1.2. Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai sekmētu pašpalīdzības veidošanos un attīstību

Izglītojoši vienojoši pasākumi audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem (pasākumu skaits/ dalībnieku (personu) skaits) 42

×

×

2/1200

2/1200

2/1200

Nometnes audžuģimenēs ievietotiem un aizbildnībā esošiem, kā arī adoptētiem bērniem (nometņu skaits/ dalībnieku (personu) skaits) 42

×

×

14/210

14/210

14/210

1.3. Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” izveide un uzturēšana

Izveidota un uzturēta pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta programma “Plecs” 45

×

1

1

1

×

Sniegts atbalsts personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu46

×

400

×

×

×

Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu45

×

1

1

1

×

Bērniem no bērnu aprūpes iestādēm neformālie satikšanās pasākumi ar audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm (pasākumu skaits) 42

×

×

10

10

×

2. Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri veicina vardarbības prevenciju un mazināšanos

Izglītojoši reģionālie pasākumi bērniem un jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību (pasākumu skaits/dalībnieku (personu) skaits) 47

×

×

10/200

×

×

Izstrādāto instrumentu vienaudžu vardarbības mazināšanai aprobēšana izglītības iestādēs (izglītības iestāžu skaits) 47

×

×

3

×

×

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizētie reģionālie semināri speciālistiem vienaudžu vardarbības mazināšanai, izmantojot izstrādātos instrumentus47

×

×

5

×

×

3. Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi

Gadījumu skaits, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs

14

12

12

12

12

Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē, kā arī popularizētu statusu “Ģimenei draudzīgs komersants”

1

1

1

1

1

Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana iestādēs (padziļināto izpēšu skaits)

4

6

2

×

×

Projekta “Draudzīga skola” ietvaros īstenoto pasākumu dalībnieki”42

×

×

150

150

150

39 Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām.

40Rādītājs tiek aizstāts ar rādītājiem “Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)” un “Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aiz­bildņiem un viesģimenēm (konsultāciju skaits)”.

41Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)”.

42Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu.

43Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

44 Rādītāju plānots uzsākt mērīt ar 2020.gadu.

45Rādītāju uzsāka mērīt ar 2018.gadu.

46Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju “Bērniem no bērnu aprūpes iestādēm neformālie satikšanās pasākumi ar audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm (pasākumu skaits)”.

47Rādītājs tiek mērīts tikai 2019.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

908 276

2 082 650

2 023 113

2 141 447

2 071 447

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 174 374

-59 537

118 334

-70 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

129,3

-2,9

5,8

-3,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

298 334

238 797

-59 537

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

35 000

-

-35 000

Izdevumu samazinājums pasākumu īstenošanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”

35 000

-

-35 000

Citas izmaiņas

263 334

238 797

-24 537

Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (specializēto audžuģimeņu atbalstam)

-

238 797

238 797

Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (jaunu projektu līdzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana)

145 000

-

- 145 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

118 334

-

-118 334

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros, samazinot plānotos izdevumus ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru izveidei, ņemot vērā, ka centru skaits nesasniedz plānoto, finansējumu novirzot uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas - Audžuģimeņu reģistra izveides pabeigšanai

14 472

-

-14 472

Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, ņemot vērā, ka 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros apakšpasākumā “Specializēto audžuģimeņu atbalstam” ietilpstošajam pasākumam “Specializēto audžuģimeņu ieviešanai, kuras būtu gatavas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, kā arī aprūpēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, zīdaini vai bērnu, kas cietis no smagas vardarbības, kā arī atbalsta centru finansēšanai, kas nodrošinātu atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem” plānotais finansējums netiks apgūts pilnā apmērā, finansējumu novirzot prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros ārpusģimenes atbalsta centru reģistra izstrādes turpināšanai informācijas sistēmā “SPOLIS”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 19.punktam

103 862

-

-103 862