Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2018.gadam.

Galvenās aktivitātes:

 1. sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!”;
 2. psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 3. esošo un potenciālo, t.sk. specializēto, audžuģimeņu apmācība;
 4. specializēto audžuģimeņu atbalsta centru izveide un darbības nodrošināšana;
 5. potenciālo adoptētāju apmācība;
 6. pasākumi vardarbības mazināšanai;
 7. izglītojoši preventīvu programmu vardarbības pret bērnu risku mazināšanai izveidošana un aprobēšana;
 8. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana;
 9. projekta “Bērna māja” ilgtspējas nodrošināšana;
 10. Latvijas simtgadei veltītu pasākumu īstenošana.

 

Apakšprogrammas izpildītāji: Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, nodibinājums „Centrs Dardedze”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam*

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, audžuģimenēm, aiz­bildņiem, viesģimenēm, ģime­nēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepiecieša­mību), bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas), (konsultāciju skaits)

3 000

4 607

4 607

4 607

4 607

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)

15

50

50

50

50

Apmācītās potenciālās audžuģimenes (personu skaits)

44

70

70

70

70

Papildus apmācītās audžuģimenes (personu skaits) saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”

240

150

150

150

150

Gadījumu skaits, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs

12

12

12

12

12

Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē, kā arī popularizētu statusu "Ģimenei draudzīgs komersants"

Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana iestādēs (padziļināto izpēšu skaits)

×

4

6

3

×

Radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem dalībnieki

×

300

300

300

300

Apmācīti potenciālie adoptētāji (personu skaits)

84

395

395

395

395

Projektu “Draudzīga skola” un “Draudzīga māja” konferences skolēniem, pedagogiem, bērnu sociālās aprūpes iestāžu audzēkņiem un audzinātājiem dalībnieki

250

450

450

450

450

Apmācīti izglītības iestāžu speciālisti par izglītības iestādes, pašvaldību un valsts institūciju kompetenci un sadarbību, kā arī bērna un bērna likumisko pārstāvju un aprūpētāju līdzdalību bērna tiesību un interešu nodrošināšanā (personu skaits)**

×

200

200

×

×

Apmācīti bērnu, kuriem ir uzvedības traucējumi, likumiskie pārstāvji un aprūpētāji par bērnu ar uzvedības traucējumiem aprūpi (personu skaits)***

×

180

180

180

×

Apmācītas specializētās audžuģimenes (personu vai laulāto pāru skaits)****

×

×

100

8

8

Izveidoti atbalsta centri****

×

×

10

×

×

Īstenots projekts „Bērna māja” ****

×

×

1

1

1

Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” izveide un uzturēšana

Izveidota un uzturēta pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta programma "Plecs"****

×

×

1

1

1

Sniegts atbalsts personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu****

×

×

400

400

400

Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes status****

×

×

1

1

1

Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām.

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

*** Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

**** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

262 831

910 643

2 082 650

2 141 447

2 141 447

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

647 812

1 172 007

58 797

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

246,5

128,7

2,8

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

104 000

1 276 007

1 172 007

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 241 007

1 241 007

Prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (specializēto audžuģimeņu atbalstam)

-

1 026 007

1 026 007

Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta (jaunu projektu līzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana)

-

215 000

215 000

Vienreizēji pasākumi

104 000

35 000

-69 000

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu pasākumu īstenošanu  atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”, saņemot transferta pārskaitījumu no Kultūras ministrijas

-

35 000

35 000

Izdevumu samazinājums nodibinājumam "Centrs Dardedze" telpu pielāgošanai un aprīkojuma iegādei 2017.gadā

14 000

-

-14 000

Izdevumu samazinājums pasākumiem ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā stiprināšanai 2017.gadā: sabiedrības informēšanai ģimenes atbalstam

90 000

-

-90 000