Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2017.gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!”;
  2. psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
  3. esošo un potenciālo audžuģimeņu apmācība;
  4. potenciālo adoptētāju apmācība;
  5. pasākumi vardarbības mazināšanai;
  6. izglītojoši preventīvu programmu vardarbības pret bērnu risku mazināšanai izveidošana un aprobēšana;
  7. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam*

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, audžuģimenēm, aiz­bildņiem, viesģimenēm, ģime­nēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepiecieša­mību), bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas), (konsultāciju skaits)

2 700

2 500

4 607

4 607

4 607

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)

15

15

50

50

50

Apmācītās potenciālās audžuģimenes (personu skaits)

39

70

70

70

70

Papildus apmācītās audžuģimenes (personu skaits) saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”

90

200

150

150

150

Gadījumu skaits, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs

14

12

12

12

12

Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē, kā arī popularizētu statusu "Ģimenei draudzīgs komersants"

Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā dalībnieki

240

200

200

200

200

Vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku padziļināta izpēte vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu internātskolās (padziļināto izpēšu skaits)**

3

1

×

×

×

Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana iestādēs (padziļināto izpēšu skaits)***

×

×

4

×

×

Radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem „Ģimenē krīze – risini to” dalībnieki**

360

300

×

×

×

Radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem dalībnieki***

×

×

300

300

300

Apmācīti potenciālie adoptētāji (personu skaits)

70

70

395

395

395

Radošo darbnīcu bāriņtiesu darbiniekiem “Komunikācijas tehnikas” dalībnieki****

×

300

300

300

300

Projektu “Draudzīga skola” un “Draudzīga māja” konferences skolēniem, pedagogiem, bērnu sociālās aprūpes iestāžu audzēkņiem un audzinātājiem dalībnieki****

×

250

450

450

450

Apmācīti izglītības iestāžu speciālisti par izglītības iestādes, pašvaldību un valsts institūciju kompetenci un sadarbību, kā arī bērna un bērna likumisko pārstāvju un aprūpētāju līdzdalību bērna tiesību un interešu nodrošināšanā (personu skaits)*****

×

×

200

200

200

Apmācīti bērnu, kuriem ir devianta uzvedība, likumiskie pārstāvji un aprūpētāji par bērniem ar deviantu uzvedību aprūpi (personu skaits)*****

×

×

180

180

180

Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām. Rezultatīvie rādītāji Valsts programmai 2018.gadā un 2019.gadā norādīti 2017.gada līmenī un var tikt precizēti katrā kalendārajā gadā.

** Rezultatīvā rādītāja nosaukums tiek mainīts ar 2017.gadu.

*** Rezultatīvā rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

****Rādītāju uzsāk mērīt ar 2016.gadu.

***** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

269 892

263 028

910 643

806 643

806 643

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 864

647 615

-104 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,5

246,2

-11,4

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

647 615

647 615

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

647 615

647 615

Jaunās politikas iniciatīvas „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam

-

543 615

543 615

Nodibinājuma "Centrs Dardedze" telpu pielāgošana un aprīkojuma iegāde atbilstoši priekšlikumam Nr.244 un Nr.216 2.lasījumam

-

14 000

14 000

Pasākumi ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā stiprināšanai: sabiedrības informēšana ģimenes atbalstam atbilstoši priekšlikumam Nr.245 un Nr.217 2.lasījumam

-

90 000

90 000