Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2021. gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!”;
  2. atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem;
  3. speciālistu, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, profesionālo zināšanu uzlabošana;
  4. pasākumi vardarbības mazināšanai;
  5. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: LM un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam1

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada  plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu

Audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm nodrošināti ārpusģimenes aprūpes centru sniegtie pakalpojumi

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus (skaits)2

16

-

-

-

-

Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)2

623

-

-

-

-

Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)2

28

-

-

-

-

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm (skaits)2

2 718

-

-

-

-

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)2

79

-

-

-

-

Mācības potenciālajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits)2

143

-

-

-

-

Mācības potenciālajām specializētajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits)2

44

-

-

-

-

Mācības potenciālajiem adoptētājiem (mācību dalībnieku (personu) skaits)2

326

-

-

-

-

Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai sekmētu pašpalīdzības veidošanos un attīstību

Nometnes audžuģimenēs ievietotiem un aizbildnībā esošiem, kā arī adoptētiem bērniem (nometņu skaits/ dalībnieku (personu) skaits)

15/225

19/285

10/150

10/150

10/150

Mentora atbalstu saņēmušie ārpusģimenes aprūpē esošie bērni (vecumā no 17-19 gadiem), (skaits)3

-

70

45

-

-

 Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri veicina vardarbības prevenciju un mazināšanos

Izglītojoši pasākumi bērniem un jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību (skaits)4

-

164

164

164

164

 Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi

Gadījumi, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs (skaits)

14

12

12

12

12

Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē (skaits)5

1

1

1

1

1

Projekta “Draudzīga skola” ietvaros īstenoto pasākumu dalībnieki (skaits)

150

150

150

150

150

Organizēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference speciālistiem par aktuālajiem problēmjautājumiem (skaits)6

-

-

2

-

-

Piezīmes.
1 Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām.
2 Sākot ar 2020. gadu, rādītājs tiek plānots apakšprogrammā 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei”, kas izveidota ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.
3 Rādītājs tiek mērīts 2020. un 2021. gadā.
4 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. gadu.
5 Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).
6 Rādītājs tiek mērīts tikai 2021. gadā.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 560 143

353 239

283 239

283 239

283 239

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 206 904

-70 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-77,4

-19,8

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

70 000

-

- 70 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

70 000

-

-70 000

Izdevumu samazinājums 2018.-2020. gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” apakšpasākuma “Jaunu projektu līdzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana” īstenošanai (bērnu tiesību aizsardzības sistēma pilnveidošana) atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam

50 000

-

-50 000

Izdevumu samazinājums 2018.–2020. gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” apakšpasākuma “Jaunu projektu līzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana” īstenošanai (mentora pakalpojums bērniem no ārpusģimenes aprūpes pēc pilngadības sasniegšanas) atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam

20 000

-

- 20 000