Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2022. gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!”;
  2. atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem;
  3. speciālistu, kuru darbs saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidošana;
  4. pasākumi vardarbības mazināšanai;
  5. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: LM un VBTAI.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam1

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai sekmētu bez vecāku gādības palikušu bērnu pašpalīdzības veidošanos un attīstību

Profesionālās ievirzes pasākumi audžuģimenēs ievietotiem un aizbildnībā esošiem, kā arī adoptētiem bērniem (skaits)2

-

-

5

5

5

Mentora atbalstu saņēmušie ārpusģimenes aprūpē esošie bērni (vecumā no 17-19 gadiem) (skaits)3

58

45

45

-

-

 Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri veicina vardarbības prevenciju un mazināšanos

Izglītojoši pasākumi bērniem un jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību (skaits)

102

164

164

164

164

 Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi

Gadījumi, kad VBTAI krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs (skaits)

7

12

12

12

12

Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē (skaits)

1

1

1

1

1

Projekta “Draudzīga skola” ietvaros īstenoto pasākumu dalībnieki (skaits)4

-

150

150

150

150

Piezīmes.

1 Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām.

2 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2022. gadu.

3 Rādītājs tiek mērīts 2020., 2021. un 2022. gadā.

4 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “150”, bet saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem projekta “Draudzīga skola” pasākumi netika īstenoti.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

279 992

283 239

283 239

283 239

283 239

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 247

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,2

-

-

-