Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu audžuģimenēm, specializētājām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības nodrošināšana;
  2. psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm;
  3. mācību nodrošināšana esošajām un potenciālajām, t.sk. specializētajām, audžuģimenēm;
  4. mācību nodrošināšana potenciālajiem adoptētājiem;
  5. līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām pabalsta audžuģimenēm bērna uzturam.

Apakšprogrammas izpildītāji: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus1

-

-

17

17

17

Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)1

-

-

670

670

670

Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits) 1

-

-

60

70

80

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aiz­bildņiem un viesģimenēm (konsultāciju skaits) 1

-

-

3 200

3 200

3 200

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī) 1

-

-

80

80

80

Mācības potenciālajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits) 1

-

-

70

70

50

Mācības potenciālajām specializētajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits) 1

-

-

50

50

30

Mācības potenciālajiem adoptētājiem (mācību dalībnieku (personu) skaits) 1

-

-

300

200

150

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācija2

-

-

10

7

-

Nodrošināts līdzfinansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērnu skaits audžuģimenēs, kurām līdzfinansēta uzturnaudas izmaksa3

-

-

1 390

1 390

1 390

Piezīmes.

1 Rādītājs ar 2020.gadu tiek pārplānots no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.

2 Rādītāju uzsāk mērīt 2020.gadā un tiek pārplānots no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.

3 Rādītājs ar 2020.gadu tiek pārplānots no apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 788 208

2 788 208

2 788 208

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

2 788 208

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2788 208

2 788 208

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2788 208

2 788 208

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta

programmām (apakšprogrammām)

-

2788 208

2788 208

Izdevumu palielinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Potenciālo adoptētāju apmācībai, psiholoģisko konsultāciju un atbalsta grupu nodrošināšanai” īstenošanai saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”

-

523 404

523 404

Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Specializēto audžuģimeņu atbalstam” īstenošanai saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”

-

1146 470

1146 470

 

Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Specializēto audžuģimeņu atbalstam” īstenošanai saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

-

14 472

14 472

Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Specializēto audžuģimeņu atbalstam” īstenošanai saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”

-

103 862

103 862

Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” apakšpasākuma “Pabalsta palielināšana audžuģimenei bērna uzturam, lai nodrošinātu to ne mazāku par divkāršu normatīvajā aktā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (mērķdotācija pašvaldībām)” īstenošanai saistībā ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanu, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”

-

1000 000

1 000 000