Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu audžuģimenēm, specializētājām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības nodrošināšana;
  2. psiholoģiskais un sociālais atbalsts adoptētājiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem;
  3. mācību nodrošināšana esošajām un potenciālajām, t.sk. specializētajām, audžuģimenēm;
  4. mācību nodrošināšana potenciālajiem adoptētājiem;
  5. līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām pabalsta audžuģimenēm bērna uzturam.

Apakšprogrammas izpildītāji: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus (skaits)

17

17

 18

 18

18

Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personas vai laulāti pāri) (skaits)

594

670

670

670

670

Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personas vai laulāti pāri) (skaits)

68

70

90

100

110

Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm (skaits)

3 277

3 200

  3 200

3 200

3 200

Sociālo darbinieku konsultācijas adoptētājiem (skaits)1

-

-

171

-

-

Sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem (skaits)1

-

-

3 328

-

-

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm vidēji mēnesī (skaits)

70

80

80

80

80

Mācību potenciālajām audžuģimenēm dalībnieki (skaits)

146

70

70

 50

50

Mācību potenciālajām specializētajām audžuģimenēm dalībnieki (skaits)

83

50

30

30

30

Mācību potenciālajiem adoptētājiem dalībnieki (skaits)

223

200

150

100

100

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācija (skaits)2

-

8

2

2

2

Nodrošināts līdzfinansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērni audžuģimenēs, kurām līdzfinansēta uzturnaudas izmaksa (skaits)

1 350

1 390

1 390

1 390

1 390

Piezīmes.

1 Rādītājs tiek mērīts 2022. gadā.

2 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “10”, bet 2020. gadā netika iesniegts neviens pieteikums kompensācijas saņemšanai.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 327 147

2 788 208

3 878 691

2 788 208

2 788 208

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

461 061

1 090 483

-1 090 483

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,8

39,1

-28,1

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 090 483

1 090 483

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 090 483

1 090 483

Prioritārā pasākuma “Atbalsts ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai” īstenošana atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam (nodrošinātas sociālo darbinieku konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem)

-

1 090 483

1 090 483