Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.

Galvenās aktivitātes:

  • specifiskās informācijas apkopošana un analīze.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.           

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana

Aprēķināto bruto segumu grupu skaits

12

14

14

14

14

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606

Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām

Apsekoto lauku saimniecību skaits

7 000

4 600

4 600

4 600

4 600

Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

149 912

145 415

149 912

149 912

149 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 497

4 497

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,0

3,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

4 497

4 497

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 497

4 497

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

4 497

4 497