Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  2. vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;
  3. bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;
  4. bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
  5. bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana;
  6. valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  7. elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras informāciju sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas darbība

Bibliotēkas, kurās nodroši­nāts datortehnikas aprīkojums (%)

99

99

-

-

-

Bibliotēkas, kurās nodrošināts interneta pieslēgums (%)

99

99

-

-

-

Bibliotēkas, kurās nodro­šināts platjoslas inter­neta pieslēgums (%)

77

79

 

-

-

-

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu (% )

-

-

64

65

66

Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)

-

-

25

25

26

Bibliotēku lasītājiem pieejamie e-resursi (izmantošanas reižu skaits milj.)

-

-

33,5

33,8

34,1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

419 244

419 349

418 453

418 453

418 453

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

105

-896

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-0,2

-

-

Atlīdzība, euro

69 722

69 782

69 782

69 782

69 782

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 334

1 299

1 299

1 299

1 299

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 710

7 448

7 448

7 448

7 448

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

896

-

-896

t. sk.:

Citas izmaiņas

896

-

-896

Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” veikto ieguldījumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai.

896

-

-896