Apakšprogrammas mērķis:

izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  2. vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;
  3. bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;
  4. bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
  5. bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana;
  6. valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  7. elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu (%)

68

67

68

69

71

Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)

26

26

26

27

27

Bibliotēku lasītājiem pieejamo e-resursu izmantošanas reizes (skaits milj.)

29,8

31,2

30,5

30,9

31,2

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

418 736

422 803

422 601

423 759

423 759

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 063

-202

1 158

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

-0,1

0,3

-

Atlīdzība, euro

87 278

91 341

91 139

92 297

92 297

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

5

5,3

5,3

5,3

5,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 394

1 436

1 433

1 451

1 451

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 657

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

369

167

-202

t. sk.:

Citas izmaiņas

369

167

-202

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

167

167

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

369

-

-369