Apakšprogrammas mērķis:

izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā, gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piekļuves nodrošināšanā no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  2. vienotā bibliotēku atbalsta centra nodrošināšana;
  3. bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana;
  4. bibliotēku informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšana;
  5. bibliotēku informācijas sistēmas attīstības un ieviešanas bibliotēkās turpināšana;
  6. valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības nodrošināšana;
  7. elektronisko pilnteksta datu bāžu pieejamības bibliotēkās, bezmaksas izmēģinājumu un apmācības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldībām un VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošinātā bibliotēku resursu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem

Bibliotēku īpatsvars, kurās lieto integrēto bibliotēku informācijas sistēmu (%)

70,3

68

69

72

75

Bibliotēkās nodrošinātie elektroniskie pakalpojumi (abonētās datu bāzes, filmas.lv, diva.lv u.c.) (skaits)

27,0

 

26

27

28

28

Bibliotēku lasītājiem pieejamo e-resursi izmantošanas reizes (skaits milj.)

32,3

 

30,5

31,5

31,9

32,2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

422 798

422 601

431 590

431 590

431 590

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-196

8 989

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

2,1

-

-

Atlīdzība, euro

91 336

91 139

100 128

100 128

100 128

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 436

1 433

1 574

1 574

1 574

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4

8 993

8 989

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

7 831

7 831

Finansējums kultūras nozares darba samaksas pieaugumam saskaņā ar 24.09.2021. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punktu

-

7 831

7 831

Citas izmaiņas

4

1 162

1 158

2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana

-

1 162

1 162

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumam par 0,5% punktiem saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

4

-

-4