Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018. gadam” ietvaros rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Galvenās aktivitātes:

nomas maksu veikšana un citu papildu maksājumu segšana VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,  Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs un VSIA „Jaunais Rīgas teātris”, veicot rekonstruēto kultūras institūciju nomas maksu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par veiktajiem kapitālieguldījumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikta nomas maksa

Objekti, par kuriem tiek veiktas atmaksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem (skaits)

6

7

3

5

5

Objekti, par kuriem veiktas nomas maksas (skaits)

-

-

2

2

1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 244 953

5 057 414

4 619 949

5 120 077

5 247 584

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 812 461

-437 465

500 128

127 507

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55,9

-8,6

10,8

2,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

467 189

29 724

-437 465

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

467 189

29 724

-437 465

Izdevumi saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija MK rīkojumu Nr. 267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Lāčplēša iela 106/108, nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”)

68 556

-

-68 556

Izdevumi saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija MK rīkojumu Nr. 267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, Būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75, nomas  maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”)

37 131

-

-37 131

Izdevumi saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija MK rīkojumu Nr. 266 „Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai”

-

29 724

29 724

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

361 502

-

-361 502

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 19.07.00 “Mākslas un literatūra”, programmu 20.00.00 “Kultūrizglītība” un programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” nekustamo īpašumu nomas maksas un papildu maksājumu segšanai (MK 03.11.2020. sēdes prot. Nr. 66 19.§ 3. punkts)

361 502

-

-361 502