Apakšprogrammas mērķis:

organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu un programmu īstenošanu Latvijas dalībai Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā, stiprinot izglītības, zinātnes, kultūras, vides, plašsaziņas līdzekļu, komunikāciju un informācijas jomu starpnozaru sadarbību un šo nozaru lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Latvijas Republikas dalības UNESCO nodrošināšana un koordinācija, iesaistot valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās un privātās organizācijas, it īpaši tās, kas darbojas izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā;
  2. informācijas, koordinācijas un sadarbības veidošana UNESCO programmu īstenošanai Latvijā, izstrādājot atbilstošus rīcības plānus un organizējot to izpildi sadarbībā ar UNESCO LNK tīklu “Stāstu bibliotēkas”, UNESCO Asociētos skolu projekta dalībskolām, UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” nominācijas glabājošajām atmiņas institūcijām, Latvijas pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas UNESCO starptautiskajos un nacionālajos sarakstos iekļautās materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtības, kā arī citiem sadarbības partneriem, kas darbojas UNESCO mandātu jomās.
  3. atzinumu sniegšana, viedokļu un priekšlikumu sagatavošana par UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomas jautājumiem;
  4. Latvijas Republikas interešu pārstāvniecība UNESCO un ar to saistītajās starpvaldību institūcijās un starptautiskajās organizācijās.

Apakšprogrammas izpildītājs: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība UNESCO

Dalība UNESCO starptautiskajos pasākumos (skaits)

3

5

5

3

3

Ziņojumi par UNESCO programmu īstenošanas rezultātiem Latvijā (skaits)

3

3

3

2

2

Īstenotās UNESCO programmas (skaits)

10

10

10

10

10

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

129 073

129 073

169 673

169 673

169 673

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

40 600

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

31,5

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

40 600

40 600

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

40 600

40 600

Finansējums kultūras nozares darba samaksas pieaugumam saskaņā ar 24.09.2021. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punktu

-

40 600

40 600