Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt stipras, saliedētas Latvijas tautas un tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nacionālās identitātes stiprināšana, tai skaitā atbalsts diasporas latviskās identitātes stiprināšanai;
  2. pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, t.sk. lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uz romiem vērstu projektu īstenošanas jomās.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

10

9

1

1

1

Reģionos atbalstītie NVO projekti (skaits)

77

80

25

-

-

Iesaistītās nevalstiskās organizācijas visos reģionos (skaits)

-

-

70

-

-

Latvijas NVO programmas projekti (skaits)

42

79

40

       40

40

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanās veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

55

40

55

60

60

Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)

14

15

1

1

1

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

1 763

900

1 300

1 300

1 300

Projekti diasporas NVO kapacitātes un diasporas identitātes stiprināšanai (skaits)

-

25

25

25

25

Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai

Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

4

6

2

2

2

Atbalstītas aktivitātes diasporas latviešu piederības sajūtas Latvijai stiprināšanas, kultūras vērtību saglabāšanas un popularizēšanas veicināšanas jomās

Atbalstītas diasporas mākslinieciskās kopas mēģinājumu telpu nodrošināšanai (skaits)

-

-

56

56

56

Sniegts atbalsts diasporas lielo reģionālo Dziesmu svētku un kultūras dienu rīkošanai (pasākumu skaits)

-

-

1

1

1

Notikuši koncerti, teātri u.tml. pasākumi diasporas mītnes zemēs (skaits)

-

-

5

5

5

Atbalstīto vairākpaaudžu ģimeņu un jauniešu nometņu skaits

-

-

8

8

8

Digitalizēto diasporas arhīvu lapu skaits

-

-

5 000

20 000

20 000

Atbalstīta diasporas materiālās kultūras un vēstures institūciju darbība (institūciju skaits)

-

-

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 146 928

2 008 100

1 727 469

1 600 546

1 203 989

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

861 172

-280 631

-126 923

-396 557

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

75,1

-14,0

-7,3

-24,8

Atlīdzība, euro6

16 119

23 418

51 920

36 920

36 920

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 618

23 418

36 344

25 844

25 844

6Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

835 052

554 421

-280 631

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

554 421

554 421

Finansējums Diasporas likuma normu īstenošanai

-

431 421

431 421

Finansējums NVO atbalstam 

-

123 000

123 000

Citas izmaiņas

835 052

-

-835 052

Izdevumi nacionālās identitātes un piederības sajūtas stiprināšanai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai un sabiedrības saliedētībai un atbalstam diasporai, ņemot vērā, ka atbilstoši 20.10.2011 MK rīk. Nr.542 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam iekļautie pasākumi tiek īstenoti līdz 2018.gadam

525 040

-

-525 040

Izdevumi sabiedrības saliedētībai, kultūras mantojumam un sociālās atmiņas pasākumiem, tai skaitā atbalsts NVO

100 000

-

-100 000

Izdevumi Nacionālo kultūras biedrību darbības atbalstam 

180 000

 

-180 000

Izdevumi informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai

30 000

-

-30 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

12

-

-12