Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt stipras, saliedētas Latvijas tautas un tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nacionālās identitātes stiprināšana, tai skaitā atbalsts diasporas latviskās identitātes stiprināšanai;
  2. pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, t.sk. lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uz romiem vērstu projektu īstenošanas jomās.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

10

9

9

1

1

Reģionos atbalstītie NVO projekti (skaits)

-

80

80

-

-

Latvijas NVO programmas projekti (skaits)

-

55

79

80

      80

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanās veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

-

40

40

-

-

Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)

13

13

15

1

1

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos (vairākpaaudžu saietos 3x3) piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši (skaits)

-

900

900

-

-

Projekti diasporas NVO kapacitātes un diasporas identitātes stiprināšanai (skaits)

-

-

25

25

25

Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai

Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

4

4

6

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 102 069

1 131 808

2 008 100

1 173 048

1 173 048

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 739

876 292

-835 052

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,7

77,4

-41,6

-

Atlīdzība, euro*

15 224

2 846

23 418

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 664

2 846

23 418

-

-

*Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

133 720

1 010 012

876 292

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

980 000

980 000

Integrācijas pasākumu īstenošana

-

700 000

700 000

Sabiedrības saliedētība, kultūras mantojuma un sociālās atmiņas pasākumi, tai skaitā atbalsts NVO

-

280 000

280 000

Vienreizēji pasākumi

133 720

-

-133 720

Izdevumi Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbības nodrošināšanai

25 000

-

-25 000

Izdevumi biedrībai “Romu kultūras centrs” darbības nodrošināšanai

30 000

-

-30 000

Izdevumi Lībiešu kultūras centram Lībiešu kultūras un valodas portāla LIVONES.NET modernizācijai

20 000

-

-20 000

Izdevumi biedrībai “Šamir” - Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai

20 400

-

-20 400

Izdevumi biedrībai “Šamir” Rīgas geto muzejam - muzeja uzturēšanas izdevumu segšanai

28 320

-

-28 320

Izdevumi biedrībai “Līvu savienība” atbalstam lībiešu kultūrtelpai

5 000

-

-5 000

Izdevumi biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” atbalstam suitu kultūrtelpai

5 000

-

-5 000

Citas izmaiņas

-

30 012

30 012

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

12

12

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

30 000

30 000

Veikta izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.13.00 „Mediju politikas īstenošana” sociālās atmiņas pētniecības (vēsturnieku grupa) atbalsta nodrošināšanai

-

30 000

30 000