Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt stipras, saliedētas Latvijas tautas un tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nacionālās identitātes stiprināšana;
  2. pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas nacionālās identitātes stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jomās, t.sk. lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un uz romiem vērstu projektu īstenošanas jomās.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbalstītas pilsonisko izglītību un pilsonisko līdzdalību veicinošas aktivitātes

Pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību (skaits)

8

9

9

9

1

Reģionos atbalstītie NVO projekti (skaits)

-

-

80

80

-

Latvijas NVO programmas projekti (skaits)

-

-

55

55

55

Diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanās veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” (skaits)

-

-

40

40

-

Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanas jomā (skaits)

13

12

13

12

2

Identitātes un piederības stiprināšanas pasākumi (vairākpaaudžu saietos 3x3) (diasporas un Latvijas latviešu skaits)

-

-

900

900

-

Atbalstītas aktivitātes diskusijām par sociālās atmiņas jautājumiem, vēstures pētniecībai un apguvei un Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures apzināšanas, izpētes un izpratnes veicināšanai

Pasākumi sociālās atmiņas veidošanas jomā (skaits)

3

4

4

4

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

627 881

1 246 806

1 131 808

998 088

473 048

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

618 925

-114 998

-133 720

-525 040

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

98,6

-9,2

-11,8

-52,6

Atlīdzība, euro

11 414

2 846

2 846

2 846

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 045

2 846

2 846

2 846

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

648 718

533 720

-114 998

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

533 720

533 720

Latvijas Nevalstisko organizāciju fonds

-

400 000

400 000

Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbības nodrošināšanai

-

25 000

25 000

Biedrībai “Romu kultūras centrs” darbības nodrošināšanai.

-

30 000

30 000

Lībiešu kultūras centram Lībiešu kultūras un valodas portāla LIVONES.NET modernizācijai

-

20 000

20 000

Biedrībai “Šamir” - Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai.

-

20 400

20 400

Biedrībai “Šamir” Rīgas geto muzejam - muzeja uzturēšanas izdevumu segšanai

-

28 320

28 320

Biedrībai “Līvu savienība” atbalstam lībiešu kultūrtelpai

-

5 000

5 000

Biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” atbalstam suitu kultūrtelpai

-

5 000

5 000

Vienreizēji pasākumi

498 718

-

-498 718

Samazināti izdevumi biedrības „Romu kultūras centrs” Romu kultūras centra un Romu vēstures un mākslas muzeja darbībai

36 718

-

-36 718

Samazināti izdevumi biedrībai „Šamir”- Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai

54 000

-

-54 000

Samazināti izdevumi  biedrībai “Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvijā” pasākuma “Ukrainas dienas Latgalē” organizēšanai

3 000

-

-3 000

Samazināti izdevumi biedrībai “Līvu savienība” lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu nometnes “Mierlinkizt 2016” organizēšanai

5 000

-

-5 000

Samazināti izdevumi vienreizēji piešķirtajam finansējumam nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanai

400 000

 

-400 000

Citas izmaiņas

150 000

-

-150 000

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 22.13.00 “Mediju politikas īstenošana” informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai

150 000

-

-150 000