Apakšprogrammas mērķis:

  • personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

Galvenās aktivitātes:

  1. atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
  2. 2020. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts aizsardzības nodrošināšana

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,3

0,34

0,34

0,35

0,35

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

114

105

105

105

105

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

141220 390

159 730 185

182148 412

200273 185

206301 383

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18509 795

22418 227

18203 474

6028 198

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,1

14,0

10,0

3,0

Atlīdzība, euro

141220 390

159 730 185

182148 412

200273 185

206301 383

Vidējais amata vietu skaits gadā

6 591

7 572

78431

8 223

8 514

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 771

1 746

1 920

2 016

2 006

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1160 057

1 107 657

1364 991

1364 991

1364 991

Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) 2euro

828

1057

1057

1057

1057

Piezīmes.

1 Pārdalītas 17 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.

2 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2018.gadā – 524, 2019.gadā – 527, 2020.gadā – 669, 2021.gadā un 2022.gadā – 669.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

11156 721

33574 948

22418 227

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

78 701

78 701

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

78 701

78 701

Citas izmaiņas

11156 721

33496 247

22339 526

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2.posmam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ 9. un 10.p. (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

7 230 000

10617 189

3387 189

Izdevumu izmaiņas Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu korekcijai atbilstoši 2017.gada 28.jūlijā Saeimā pieņemtajai nodokļu reformas likumu paketei un saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.40 43§

444 541

491 773

47 232

Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" 5.punktu

3007 023

3864 583

857 560

Izdevumu izmaiņas 1 atašeja amata vietai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§ un 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

88 749

87 255

-1 494

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

386 408

18435 447

18049 039

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu personālsastāva skaita pieaugumu par 258 un karavīru algu reformu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

-

17874 319

17874 319

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai izveidotu 5 jaunas amata vietas atašeju pārstāvjiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

-

413 996

413 996

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§

-

147 132

147 132

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509

25 084

-

-25 084

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509

107 084

-

-107 084

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509

8 915

-

-8 915

Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" saistībā ar funkciju pārdali

245 325

-

-245 325