Apakšprogrammas mērķis:

  • personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

Galvenās aktivitātes:

  1. atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
  2. 2019. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts aizsardzības nodrošināšana

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,28

0,32

0,34

0,35

0,35

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

87

92

105

105

105

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

126 278 241

140 728 748

159 730 185

182 456 119

193 729 975

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 450 507

19 001 437

22 725 934

11 273 856

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,4

13,5

14,2

6,2

Atlīdzība, euro

126 278 241

140 728 748

159 730 185

182 456 119

193 729 975

Vidējais amata vietu skaits gadā

6 128

7 152

7 572

7 827

7 857

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 699

1 630

1 746

1 931

2 043

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 365 416

687 512

1 107 657

1 107 657

1 107 657

Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) 6euro

828

1057

1057

1057

1057

6 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu

Zemessargu amata vietu skaits 2017.gadā – 462, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 527, 2020.gadā un 2021.gadā – 557

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

286 113

19 287 550

19 001 437

t. sk.:

 

 

 

Strukturālas izmaiņas

248 771

-

-248 771

Līdzekļu pārdale uz Satiksmes ministrijas budžeta programmu 05.00.00 “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 5.jūnija sēdes protokolu Nr.27 14.§, izskatot likumprojektu "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". Samazinātas 12 amata vietas.

248 771

-

-248 771

Citas izmaiņas

37 342

19 287 550

19 250 208

Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2.posmam, pamatojoties uz MK 23.03.2017. sēdes prot.Nr.15 2.§ 9. un 10.p. (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

7 230 000

7 230 000

Palielināts finansējums Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai, tajā skaitā palielinot karavīru un zemessargu skaitu par 420 (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

7 968 948

7 968 948

Palielināts finansējums papildus 1 atašeja amata vietai, pamatojoties uz MK 07.11.2017. sēdes prot.Nr.55 44.§ Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

88 749

88 749

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

37 342

3 999 853

3 962 511

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§

-

2 529 825

2 529 825

Iekšējā līdzekļu pārdale 2019. un 2020.gadam no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku papildu personāla dalību starptautiskajās operācijās

-

1 207 897

1 207 897

Iekšējā līdzekļu un 14 amata vietu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)

-

262 131

262 131

Iekšējā līdzekļu un 2 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" saistībā ar funkciju pārdali

37 342

-

-37 342