Apakšprogrammas mērķis:

  • personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

Galvenās aktivitātes:

  1. atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
  2. 2018.gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts aizsardzības nodrošināšana

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,26

0,27

0,32

0,34

0,35

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

60

73

92

80

80

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

106 497 801

126 155 056

140 728 748

148 697 696

164 394 428

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 657 255

14 573 692

7 968 948

15 696 732

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,5

11,6

5,7

10,6

Atlīdzība, euro

106 497 801

126 155 056

140 728 748

148 697 696

164 394 428

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas

5 650

6 492

7 152

7 567

7 822

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 494

1 532

1 632

1 630

1 744

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 352 565

637 044

687 512

687 512

687 512

Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)1euro

791

1 056

1 057

1 057

1 057

1 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2016.gadā – 396, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519, 2020.gadā – 549

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19 161 766

33 735 458

14 573 692

t. sk.:

Citas izmaiņas

19 161 766

33 735 458

14 573 692

 Izdevumu izmaņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas ”Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokolu Nr.61 27§ 2.punktu

1 896 866

2 026 363

129 497

Izdevumu izmaņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas ”Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokolu Nr.40 63§ 4.4.apakšpunktu un 2015.gada 17.marta Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.15

1 298 832

2 371 935

1 073 103

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.42 3§ 10.1.apakšpunktu

15 490 167

23 921 524

8 431 357

Izdevumu izmaiņas NBS Kājnieku brigādes mehanizācijas projekta personāla skaita palielināšanai un atlīdzības izmaksai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”“

218 800

1 076 360

857 560

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

1 428

1 428

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

426 201

426 201

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

257 101

3 911 647

3 654 546

Iekšējā līdzekļu un 15 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” sakarā ar funkciju nodošanu  Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centram

257 101

-

-257 101

 Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.517 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”

-

3 911 647

3 911 647