Apakšprogrammas mērķis:

personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram un Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas personālam.

Galvenās aktivitātes:

  1. atlīdzības aprēķināšana un samaksa – nodrošināt centralizēta atalgojuma (mēnešalga, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
  2. nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs,  Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Valsts aizsardzības nodrošināšana

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,34

0,39

0,41

0,43

0,45

NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)

121

140

144

140

140

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

201 792 016

221 197 484

285 436 160

300 607 949

317 364 664

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 405 468

64 238 676

15 171 789

16 756 715

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,6

29,0

5,3

5,6

Atlīdzība, euro

201 792 016

221 197 484

285 436 160

300 607 949

317 364 664

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

 7 590

8 746

8 9771

9 131

9 345

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 193

2 088

2 621

2 715

2 802

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 018 187

2 108 543

3 108 543

3 108 543

3 108 543

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

5,36

12,13

18

18

18

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

719

1 3053

1 143

1 260

1 378

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12

183

18

18

18

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

883

1 0063

1 673

1 727

1 755

Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)2, euro

1 062

1 057

1 141

1 141

1 141

Piezīmes.
1 Izmaiņas amatu vietu skaitā – 231, t.sk:

  • 1 amata vietas pārdale bez finansējuma uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”;
  • 21 jaunas amata vietas;
  • 201 jauna amata vieta (karavīri);
  • 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”;
  • 9 amata vietu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” .

2 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
Zemessargu amata vietu skaits 2021. gadā – 654, 2022. gadā – 729, 2023. gadā – 729, 2024. gadā un 2025. gadā – 729.

3 2021. gadā pieņemts lēmums par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi, pamatojoties uz 2021. gada 19. maija MK rīkojumu Nr.339 “Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

14 686 156

78 924 832

64 238 676

t.sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

2 676 024

2 676 024

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

175 631

175 631

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

-

2 270 575

2 270 575

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

229 818

229 818

Citas izmaiņas

14 686 156

76 248 808

61 562 652

Palielināti  ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta “VireTS” biroja vadības funkcijas (FM 2023.gada 24.janvāra  rīkojums Nr.19)

-

28 711

28 711

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 500 euro uz 620 euro 2023. gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024. gadā ( Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam)

-

371

371

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā), lai nodrošinātu pieaugošo sabiedroto klātbūtni Latvijā un stiprinātu sadarbību ar sabiedrotajiem (MK 2022.gada 22.decembra sēdes protokola Nr.37 1.§ 8.punkts)t.sk.:

-

48 972 570

48 972 570

pieaugošās sabiedroto klātbūtnes Latvijā nodrošināšana, atbilstoši esošajai ģeopolitiskajai situācijai

-

5 604 568

5 604 568

karavīru un zemessargu uzturdevas kompensācijām (MK 2022. gada 21. jūnija sēdes protokola Nr.33 39.§ 3.2.apakšpunktu)

-

11 683 256

11 683 256

atlīdzībai karavīriem, kuri strādā civilajās iestādēs (MK 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”)

-

1 859 381

1 859 381

profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai ( MK 2022. gada 7. jūnija sēdes protokola Nr.30 8. §)

-

10 085 533

10 085 533

karavīru mēnešalgu un speciālo piemaksu izmaksu (MK 2022. gada 21. jūnija sēdes protokola Nr.33 38.§)

-

8 824 765

8 824 765

atlīdzībai, ārštata darbiniekiem-zemessargiem, kuri nodrošina militāro objektu apsardzi, sakarā ar objektu pieauguma skaitu

-

595 253

595 253

atlīdzībai  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam

-

7 508 812

7 508 812

atlīdzībai, 9 jaunām amata vietām 2023. gadā, 4 jaunām amata vietām 2024. gadā, 1 jaunai amata vietai 2025. gadā (MK 2022. gada 7. jūnija sēdes protokola Nr.30 4.§ )

-

880 892

880 892

daļēju izmaksu segšanai, saistībā ar valsts aizsardzības dienesta ieviešanu (MK 2022. gada 6. septembra sēdes protokola Nr.44 54.§)

-

1 930 110

1 930 110

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu MK 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai (MK 2022.gada 13.decembra protokola Nr.64 67.§ 3.punkts)

-

25 348

25 348

Palielināti izdevumi, pamatojoties uz MK 2020.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

-

1 966

1 966

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 201 amata vietu atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020.gada 10.decembra protokols Nr.80)

3 639 266

8 174 087

4 534 821

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 2021.gada 31.augusta protokola Nr.58 24.§ 2. punkts)

9 178 589

18 843 456

9 664 867

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 868 301

202 299

-1 666 002

Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu IKT funkciju centralizēšanu

-

16 210

16 210

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs” atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13. janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)

89 871

-

-89 871

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem” (MK 2023. gada 13. janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)

206 874

-

-206 874

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13 .janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)

549 432

 

-549 432

Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes cents”, lai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs kā centrālā iestāde aizsardzības resorā nodrošinātu pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību miera laikā un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu

-

186 089

186 089

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes cents”, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu (MK 2019. gada 11. jūnija MK sēdes protokola Nr.28 32.§)

206 368

-

-206 368

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes cents” profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)

389 903

-

-389 903

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13. janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)

425 853

-

-425 853