Apakšprogrammas mērķis:

personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.

Galvenās aktivitātes:

  1. atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
  2. 2021. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: NBS.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada      plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Valsts aizsardzības nodrošināšana

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,31

0,34

0,37

0,39

0,39

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

130

105

124

130

126

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

159 794 875

182 148 412

201 863 149

208 094 020

207 499 715

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 353 537

19 714 737

6 230 871

-594 305

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,0

10,8

3,1

-0,3

Atlīdzība, euro

159 794 875

182 148 412

201 863 149

208 094 020

207 499 715

Vidējais amata vietu skaits gadā

6 858

7 843

8 3151

8 606

8 606

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 918

1 921

2 009

2 009

2 009

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 940 227

1 364 991

1 364 991

600 000

10 000

Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) 2, euro

923

1 110

1 112

1 112

1 112

Piezīmes.
1 Pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
2 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.
  Zemessargu amata vietu skaits 2019. gadā – 553, 2020. gadā – 669, 2021. gadā – 669, 2022. gadā un 2023. gadā – 669.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

12 233 573

31 948 310

19 714 737

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

839 582

839 582

Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu Nr. 55 38.§  

-

839 582

839 582

Citas izmaiņas

12 233 573

31 108 728

18 875 155

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020. gadā 10% apmērā, pamatojoties uz 2019. gada 13. un 14. novembrī Saeimā pieņemtajiem lēmumiem

78 701

-

-78 701

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola Nr. 41 1.§ 19. p.

-

1 348

1 348

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2. posmam, pamatojoties uz MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola Nr. 19 36.§ 4. p.

10 617 189

21 247 875

10 630 686

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 90 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736

-

1 840 858

1 840 858

Palielināti izdevumi atlīdzībai Nacionālo bruņoto spēku deju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440 “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldība”(transferts no Kultūras ministrijas)

-

1 608

1 608

Palielināti izdevumi un 30 amata vietas saskaņā ar MK 2015. gada 11. marta rīkojuma Nr. 123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņu saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””5. p.

-

643 170

643 170

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

810 408

-

-810 408

   t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

727 275

7 373 869

6 646 594

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 260 amata vietām 2021. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016. – 2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736

-

5 087 412

5 087 412

Iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu iekšēju reorganizāciju sakarā ar funkciju papildināšanu

90 406

-

-90 406

Iekšēja līdzekļu un 24 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā

612 500

-

-612 500

Iekšējā līdzekļu un 112 amata vietu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi

-

2 126 375

2 126 375

Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi

-

160 082

160 082

Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai segtu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu

24 369

-

-24 369